Toteutusaika

1.9.2016 – 31.12.2018

Projektihenkilöstö

Susanna Uusitalo, projektipäällikkö
Kati Karjalainen, projektityöntekijä

Erityistavoite

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Hankkeessa muodostetaan PAIKKO työkalujen käyttöön perehtyneiden vertaiskonsulttien verkosto. Sen tarkoituksena on kehittää edelleen osaamisen tunnistamisen prosesseja ja toimia yhdyshenkilöinä kentän ja PAIKKO -toimijoiden välillä. Tavoitteena on levittää osaamistodistuskäytäntöä uusille alueille ja uusien toimijoiden käyttöön. Yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa kehitetään yhtenäisiä ohjauskäytänteitä, joiden avulla työpajavalmennuksessa, järjestötoiminnassa tai työelämäjaksoilla yrityksissä osoitettu ja dokumentoitu osaaminen voidaan hyödyntää ammatillista tutkintoa suoritettaessa.

PAIKKOverkon toiminnassa tärkeää on erilaisissa valmentaja-rooleissa toimivien henkilöiden välisen yhteistyön luominen ja arkitilanteissa tapahtuneen oppimisen dokumentointi riittävän tarkasti ja luotettavasti, jotta sillä on merkitystä oppilaitoksen näkökulmasta. Käytettävät työkalut ovat selkeitä ja ne perustuvat ammatillisiin perustutkintoihin ja niiden perusteisiin. Olennaista on kaikkien toiminnan osapuolten välisen luottamuksen synnyttäminen. Sen kautta mahdollistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä osoitetun osaamisen hyväksyminen osaksi formaalia koulutusta ja ammatillista tutkintoa.

Ammatillisen koulutuksen toteuttamistapojen muuttuessa on tärkeää pystyä hyödyntämään kaikki mahdollisuudet, joiden avulla ihmisten osaaminen saa sille kuuluvan arvon. PAIKKO työkalujen avulla on mahdollista luotettavasti dokumentoida saavutettua osaamisen tasoa tutkintojen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Vertaiskonsulttien avulla parannetaan dokumentaation luotettavuutta ja luodaan mahdollisuuksia entistä useammille henkilöille saada todistus omasta osaamisestaan.

PAIKKOverkko -hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen päätavoite on PAIKKO -vertaiskonsulttiverkoston rakentaminen. Lisäksi hankkeella on seuraavat osa-tavoitteet

  1. lisätä työvalmennuksen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä osaamisen tunnistamisen ja tutkintojen suorittamisen osalta
  2. lisätä työvalmennuspalvelujen ja työllistämisen tuloksellisuutta ja parantaa työvalmennuksessa olevien työmarkkina-asemaa pysyvästi kehittämällä osaamistodistuskäytäntöä ja sen laajentamalla sen sovellusaluetta
  3. kehittää uusia toimintatapoja osaamistodistuksen käyttämiseen maahanmuuttajatyössä, työhönvalmennusta tarjoavissa hankkeissa, joilla ei ole omia työyksiköitä valmentautujiaan varten (esim. seinätön työpajatoiminta)