Mitä kaikkea PAIKKO on

PAIKKO on kokonaisvaltainen osaamisen tunnistamisen järjestelmä, johon kuuluu monta osaa ja paljon inhimillistä kanssakäymistä. Se on tapa toteuttaa opinnollistamista systemaattisesti ja selkeästi, jokaisen käyttäjäorganisaation oman toimintakulttuurin mukaisesti. Se on tapa oppia omasta toiminnasta ja tapa oppia toinen toiseltaan. Se on tietysti myös tapa tunnistaa osaamista. Ei mikään pikkujuttu.

Verkosto

PAIKKO on syntynyt verkostossa ja siinä se kasvaa. Kun kehittämistyö verkostossa lakkaa, alkaa toiminnan taantuminen. On ilo saada tehdä työtä monenlaisten ihmisten kanssa, oppia porukalla ja kehittää yhteistä toimintaa. Verkostolla on yhteinen tavoite, yhteisiä toimintaperiaatteita ja yhteinen toimintamalli, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Verkostossa toimitaan toinen toistaan tukien, samojen asioiden puolesta. Toiminta on dynaamista ja muuntuu koko ajan. Uudet toimijat tuovat toimintaan uusia vivahteita ja niiden avulla päästään aina eteenpäin.

Jatkuvaa oppimista

Koko järjestelmä perustuu jatkuvan oppimisen ajatukseen. Ihminen on siitä kummallinen olio, että oppii joka paikassa ja koko ajan. Tämän arkioppimisen tuloksena syntyy monenmoista osaamista, jota edelleen tunnistetaan valitettavan vähän. Alunperin tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jonka avulla työvalmennuksessa olevan asiakkaan oppimia asioita voitaisiin tunnistaa ja dokumentoida. Hienoa on, että nykyisellään tämä oppimisen mahdollisuus koskee kaikkia meitä toiminnassa mukana olevia.

Koko PAIKKO järjestelmä on itsessään jatkuvaa oppimista. Se näkyy raporttien laatimisessa, työversioiden ja osaamistodistuksen kehityksessä ja verkoston toiminnassa. Jokainen mukana oleva oppii itsestään ja toiminnastaan uutta koko prosessin ajan.

Konkreettisia työkaluja

Oppimismahdollisuuksien tunnistamiseen, oman toiminnan tarkasteluun ja osaamisen raportointiin on järjestelmässämme kehitetty konkreettiset työkalut. Niiden avulla päästään selkeässä opinnollistamisen prosessissa tarkastelemaan oman toiminnan perusteita ja sen tarjoamia oppimisen mahdollisuuksia. Työversion kysymykset auttavat avaamaan oman toiminnan perustaa ja tutkintojen perusteiden toteutumisen tapaa. Ne raportoidaan tietyn mallin mukaisesti, jolloin eri toimijoiden toimintaa on mahdollista vertailla. Ja osaamistodistuksen avulla näissä ympäristöissä havaitusta osaamisesta päästään kertomaan helposti, selkeästi ja täsmällisesti, huomioiden henkilökohtaiset erot myös oppimisen tasossa.

Työkaluja kehitettäessä on kiinnitetty erityistä huomiota yhteen asiaan. Työkalujen käyttäminen ei saa olla liian monimutkaista. Näin toiminnan painopiste on siellä, missä sen pitääkin olla: oppimismahdollisuuksien ja osaamisen tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Toistettava prosessi

PAIKKO on toistettavissa oleva prosessi oppimisympäristön kuvaamisesta, ohjauksen tarkastelusta aina valmentautujan osaamisen tunnistamiseen saakka. Suoraviivainen, selkeä ja käytännöllinen toteuttamistapa mahdollistaa sen toistamisen luotettavasti missä tahansa ympäristössä. Vuosien kokemus prosessin toteuttamisesta on opettanut kiinnittämään huomiota tiettyihin kriittisiin seikkoihin, joiden avulla pystytään tuottamaan laadukas oppimisympäristöraportti luotettavien osaamistodistusten pohjaksi. Kokemuksen kautta hankittu tieto siirtyy PAIKKOkäyttäjille oppimisympäristön tunnistamisprosessissa ja verkostotyössä.