Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Yhteiset tutkinnon osat 2022

Perusteen nimiYhteiset tutkinnon osat
Määräyksen diaarinumero-
Koulutukset
Osaamisalat
Tutkintonimikkeet
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Eduro Toimio ja Voimio, Kairatie 75 ja Jaakonkatu 3, 96190 / 96200

Yhteyshenkilöt

Marko Juujärvi, työvalmentaja, 040 717 8388, marko.juujarvi@eduro.fi

Eeva-Maija Hanninen, työhönvalmentaja, 044 734 8930, eeva-maija.hanninen@eduro.fi

Tanja Räisänen, työvalmentaja, 044 739 6613, tanja.raisanen@eduro.fi

Toni Välitorppa, työvalmentaja, 040 841 8292, toni.valitorppa@eduro.fi

Pirjo Lehtola, palvelupäällikkö Toimio, 040 185 1532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

07.06.2021

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, laatupäällikkö, KYT ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti päivitetty

18.01.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 327 2377
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutukseen ja työelämään sijoittumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus ja ajanmukaiset työ- ja oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamiselle.

Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia ja meiltä löytyy asiantuntemus, ymmärrys sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Rovaniemen alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä työnhakijaa että työnantajaa sekä ammatillisia opintoja kohti suuntautumassa olevia asiakkaita. Vastaamme työelämän tarpeisiin ohjaamalla asiakkaita kehittämään sitoutumistaan sekä hankkimaan osaamista. Tuemme työnantajaa työntekijän perehdyttämisessä ja kiinnittymisessä työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Edurolla työskennellään tunnistetuissa työ- ja oppimisympäristöissä monipuolisissa tehtävissä ja projekteissa työvalmentajan ohjauksessa. Jokaiselle asiakkaallemme asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden muodostamisessa hyödynnetään PAIKKO järjestelmän oppimisympäristöraportteja. Tunnistettujen työ- ja oppimisympäristöjen työtehtävien taustalla ovat ePerusteet alan tutkinnosta. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja tekeminen dokumentoidaan päivittäin käytössämme olevaan Arvi-järjestelmään. Noudatamme työelämän pelisääntöjä ja ohjaamme niiden noudattamista. Työturvallisuus, ergonomia sekä työhyvinvointi ovat keskeinen osa toimintaamme. Päivittäin työ- ja oppimisympäristöissä käydään yksilö- ja
ryhmäkeskusteluja, kuunnellaan toiveita ja ideoita sekä annetaan kehittävää palautetta. Työohjeemme ovat suullisia, kirjallisia, kuvallisia sekä videoita. Kannustamme sekä ohjaamme myös ajantasaisen ja luotettavan tiedon etsimiseen netistä. Myös alan koulutuksista, ammattitaitovaatimuksista ja muusta alaan liittyvästä saa valmentajilta lisätietoja.

Järjestämme monipuolista ryhmävalmennusta eri asiakasryhmille. Työelämälähtöisessä ryhmävalmennuksessa tutustutaan mm. ajantasaiseen työ- ja koulutustietouteen, työmarkkinoihin ja työehtoihin sekä työelämän pelisääntöihin. Lisäksi asiakkaat saavat ohjausta työnhaun asiakirjojen tekemiseen ja täydentämiseen. Hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävässä ryhmävalmennuksessa tutustutaan mm. eri liikuntaharrastuksiin, kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitoon.

Yhteisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset läpikeikkaavat Eduron Toimion ja Voimion palveluita ja oppimisympäristöjä. Esimerkiksi Digitaalisten taitojen vahvistaminen digipajalla tuottaa osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen (Nuorkakka tai Kairatie) ja taiteen ja luovan ilmaisun osaamista voi puolestaan hankkia Nuorakassa nuorten pajalla mm. erilaisten taideprojektien, tapahtumien ja kulttuurivierailujen kautta.

Toiminnan erityispiirteitä

Työ- ja oppimisympäristöissä on asiakkaita useista eri Eduron palveluista (sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-, koulutus-, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa palveluissa on omat prosessikuvaukset, valmennustavat ja menetelmät. Koulutuspalvelussa valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan
oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi. Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta ja laadukkuutta

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Eduron työ- ja oppimisympäristöt: Asiointi- ja Ohjauspalvelut, Kuljetuspalvelut, Digipalvelut, Apuvälineiden huolto ja korjauspalvelut , Pakkaus ja Postituspalvelut, Puhdistuspalvelut, Nuorakka nuorten paja, Puupalvelut ja Työpalvelut.

Henkilöstöresurssit

9 työvalmentajia
14 yksilö-, koulutus- ja työhönvalmentajia
3 ryhmävalmentajia
2 palvelupäällikköä

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 20

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

x Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, henkilön oma äidinkieli
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
- Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
- Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
x Toiminta digitaalisessa ympäristössä
x Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

x Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

x Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
x Työelämässä toimiminen
x Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
x Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
x Kestävän kehityksen edistäminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Henkilö

x viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
x asettaa viestinnälleen tavoitteita
x perustelee mielipiteensä ja väitteensä
x toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
x esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
x ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen

Henkilö

x tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
x tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
x hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
x tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
x noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen

Henkilö

x viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
x tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
x hallitsee kirjoitetun kielen käytänteitä
x käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen

Henkilö

x tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
x tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
x lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen

Henkilö

x tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
x tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
x antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
x muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Henkilö

x esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
x edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
x noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Pakolliset osaamistavoitteet

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden valinta ja käyttö

Henkilö

x valitsee käyttötarkoituksenmukaiset laitteet ja sovellukset
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita

Digitaalisten palveluiden ja sovellusten käyttö

Henkilö

x hakee, käsittelee ja jakaa eri muotoista tietoa
x arvioi digitaalisen sisällön luotettavuutta
x käyttää yleisimpiä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkasovelluksia
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia työtehtävissään

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Henkilö

x noudattaa tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta
x suojaa henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
x tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
x käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
x käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia
x tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin

Valinnaiset osaamistavoitteet

Digitaalisten ympäristöjen ja sovelluksien hyödyntäminen

Henkilö

x tunnistaa työnsä kannalta keskeisiä verkkoyhteisöjä
x hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn alustoja ja palveluita
x rakentaa ammatillista verkkoidentiteettiään

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakaminen

Henkilö

x tuottaa ja jakaa vastuullisesti digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa
x käyttää tai muokkaa sisältöjä huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Taide ja luova ilmaisu

Pakolliset osaamistavoitteet

Kulttuurien ja taiteen merkityksen tunnistaminen hyvinvoinnille

Henkilö

x hyödyntää kulttuurien ja taiteen eri muotoja työssään
x tunnistaa esimerkkejä paikallisesta ja kansallisesta kulttuurista ja taiteesta
x tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille.

Itsensä ilmaisu taiteen ja luovan ilmaisun keinoin

Henkilö

x kehittää omaa luovaa ilmaisuaan
x ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa.

Luova itsensä ilmaisu kirjoittamalla

Henkilö

x kokeilee luovan kirjoittamisen erilaisia tapoja
x hyödyntää kirjoittaessaan erilaisia kuvitteellisia tekstejä
x käyttää kaunokirjallisuutta työnsä tukena.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Tiedon havainnointi ja kerääminen kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä

Henkilö

x havainnoi kulttuuriympäristöään
x kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä valitsemastaan näkökulmasta.

Teoksen, tuotteen tai palvelun toteutuksen suunnitteleminen ja kokeileminen luovan ilmaisun keinoin

Henkilö

x suunnittelee teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja
x kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Perusmatematiikan käyttö työ- ja arkielämässä

Henkilö

x laskee peruslaskutoimitukset kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla
x laskee prosenttilaskut
x tekee talousmatematiikan laskelmia (tulot, menot, korot, lainat ja verot)
x toteuttaa mittayksiköiden muunnoksia
x ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälöitä
x laskee tavanomaisimpia pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimituksia
x laskee mittakaavaan liittyviä laskutoimituksia
x hyödyntää suorakulmaisen kolmion geometriaa käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Loogisen päättelykyvyn, matemaattisten menetelmien ja apuvälineiden käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen

Henkilö

- mallintaa yksinkertaisia ongelmia ensimmäisen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälöillä, ratkaisee ne ja tulkitsee saatuja tuloksia
x käyttää laskinta, taulukkolaskentaohjelmaa ja muita apuvälineitä ongelmien ratkaisemiseen
x etsii taulukoista ja kuvaajista ongelmien ratkaisemisessa tarvittavaa tietoa
x käsittelee ja havainnollistaa tilastollisia aineistoja
- määrittää ja tulkitsee tunnuslukuja (keskiarvon, moodin ja mediaanin) tilastollisista aineistoista
- havaitsee suureiden välisiä riippuvuuksia ja verrannollisuuksia.

Tulosten oikeellisuuden, suuruusluokan ja käytetyn ratkaisumenetelmän arviointi

Henkilö

- varmistaa laskelmien oikeellisuuden
- varmistaa, että tuloksen yksikkö ja numerotarkkuus on mielekäs
- arvioi käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuutta.

Matemaattisen osaamisen arviointi ja merkityksen tunnistaminen

Henkilö

x tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa matemaattisessa osaamisessaan
x tunnistaa matematiikan merkityksen työvälineenä työ- ja arkielämässä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen päättelemällä, yhtälöillä ja kuvaajien avulla

Henkilö

- hyödyntää toisen asteen yhtälöitä, yhtälöpareja, taulukoita ja kuvaajia matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa
- tunnistaa eksponentiaalisen mallin ja ratkaisee yksinkertaisen eksponenttiyhtälön
- hyödyntää suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.

Matemaattisen tiedon hankinta, ryhmittely ja tulkinta

Henkilö

- käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä matemaattisen tiedon tunnistamiseen ja vertailuun
- tunnistaa normaalijakauman käsitteen ja graafisen esityksen
- kerää, ryhmittelee ja analysoi taulukoitua ja graafista tietoa eri lähteistä.

Informaation tuottaminen tilastoaineistosta ja todennäköisyyksien laskenta

Henkilö

- tuottaa ja tulkitsee tilastoaineistosta keskiluvut ja keskihajonnan sekä diskreetin jakauman odotusarvon
- tunnistaa todennäköisyyslaskennan merkityksen ja laskee todennäköisyyksiä.

Ratkaisujen oikeellisuuden ja tulosten suurusluokan arviointi

Henkilö

- varmistaa matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden
- päättelee matemaattisten ratkaisujen tuloksen suuruusluokan.

Talousmatematiikan soveltaminen

Henkilö

- tekee kustannus- ja kannattavuusvertailuja
- tekee kustannus- ja kannattavuusvertailujen pohjalta johtopäätöksiä.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen

Henkilö

x tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
x noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
x toimii aktiivisena kansalaisena sekä käyttää monipuolisia vaikuttamisen tapoja.

Yhteiskunnan palvelujen käyttö ja kuluttajana toimiminen

Henkilö

x tuntee ja osaa käyttää yhteiskunnan palveluja
x tunnistaa oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
x toimii vastuullisena kuluttajana
x hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa.

Oman talouden suunnittelu ja talouteen liittyvien riskien arviointi

Henkilö

x arvioi ja tunnistaa taloudelliseen tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä
x seuraa tulojaan ja menojaan
x suunnittelee hankintoja
x vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
x asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
x ennakoi talouteensa vaikuttavia riskitekijöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen

Henkilö

x hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista
x seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
x osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Alan yhteiskunnallisen merkityksen arvioiminen

Henkilö

x seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua
x arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kansantalouden perusasiat ja keskeiset toimijat

Henkilö

x seuraa taloutta koskevaa uutisointia
x tunnistaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen kehityksen merkityksen yleisesti ja oman alan työpaikkoihin ja työllistymiseen
x ymmärtää kansantalouden perusasiat, -käsitteet ja keskeiset toimijat.

Työelämässä toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Alan työmarkkinoiden tilanteen ja osaamistarpeiden selvittäminen

Henkilö

x selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta
x tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet
x tietää alansa keskeiset ammatilliset verkostot
x tunnistaa alansa eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista.

Työsopimuksen solmiminen työnantajan kanssa

Henkilö

x perehtyy oman alansa työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön
x tarkistaa työsopimuksen sisällön käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua.

Työyhteisön osana toimiminen

Henkilö

x noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
x noudattaa työssään ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyviä ohjeita
x käyttää työssään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja noudattaa työturvallisuusohjeita
x työskentelee luontevasti osana monimuotoista ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x tunnistaa oman roolinsa työyhteisön jäsenenä
x työskentelee työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
x noudattaa sovittuja toimintatapoja ja kehittää omia toimintatapojaan.

Työelämän erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa toimiminen

Henkilö

x toimii rakentavasti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
x kehittää vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen mukaisesti
x toimii erilaisissa ryhmätilanteissa oman työtehtävänsä ja työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
x käyttää tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alan työtehtävien selvittäminen kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla

Henkilö

x etsii itsenäisesti tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla
x löytää itselleen soveltuvia työpaikkoja kansallisilta ja kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Pakolliset osaamistavoitteet

Omien kiinnostuksen kohteiden, mahdollisuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen

Henkilö

x seuraa oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
x tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia ammatillisia mahdollisuuksiaan
x selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan
x arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti.

Tutkintoa ja uraa koskevien valintojen tekeminen

Henkilö

x selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
x tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
x seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä
x käyttää tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa.

Tiedon hankkiminen erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

x käyttää jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun tarvittavia tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
x hankkii tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
x perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Työllistymiseen ja oman osaamisen esittelyyn valmistautuminen tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

x perehtyy työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin, ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
x tekee omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan näkyväksi työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
x hakee työpaikkoja ja hyödyntää hakujärjestelmiä ja -menetelmiä
x päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen

Henkilö

x etsii monipuolista tietoa ikäluokkansa terveyseroista ja mahdollisuuksista oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi
x laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin, nikotiinittomuuden ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi
x edistää terveyttään ja hyvinvointiaan aktiivisesti ja arvioi realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen arvioinnissa myös muilta saamaansa palautetta.

Toimintaympäristön ja toiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden arvioiminen

Henkilö

x toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita
x ottaa työssään monipuolisesti huomioon oman ammatinsa kuormittavuustekijät ja edistää työkykyään
x selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn erilaisissa työympäristöissä.

Opiskelu- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa tiedot huomioon fyysistä toimintakykyä edistävässä suunnitelmassaan huomioiden myös alakohtaiset vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon
x kehittää opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan
x liikkuu parhaansa yrittäen kaikissa liikuntatilanteissa edistäen opiskelu- ja työkykyään.

Tapaturmien syntymisen ehkäiseminen ja ensiavun antaminen

Henkilö

x toimii huolellisesti ja ehkäisee tapaturmien syntymistä
x antaa ensiapua ja hakee oikea-aikaisesti lisäapua
x estää toiminnallaan lisätapaturmien syntymistä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään sekä osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista
x soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja
x arvioi perustellusti kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan toimintakykyynsä.

Oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Henkilö

- toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi.

Kestävän kehityksen edistäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Henkilö

x tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden kytkeytymisen toisiinsa
x hahmottaa ihmisen toiminnan merkityksen ilmastonmuutokseen
x ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja tunnistaa luonnonvarojen kestävän käytön välttämättömyyden kansallisesti ja globaalisti
x tunnistaa kestävän kehityksen toimintatapoja omassa elämässään ja työssään.

Hiilineutraalisuus ja kiertotalous

Henkilö

x ymmärtää hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden periaatteet
x tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden.

Toiminnan eettiset näkökulmat

Henkilö

x tunnistaa työhön sisältyviä eettisiä valintoja
x arvioi omia ja muiden ratkaisuja eettisesti.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen arviointi

Henkilö

x perehtyy työpaikan tai alan toimintaan kestävän kehityksen näkökulmista
x arvioi työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
x tekee ehdotuksia kestävän kehityksen kehittämiskohteista.

Kestävän kehityksen toimintatapojen suunnittelu

Henkilö

x määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen työpaikallaan tai alallaan
x valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat
x aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit
x suunnittelee tarvittavan yhteistyön.

Kestävän kehityksen aktiivisena toimijana toimiminen

Henkilö

x toteuttaa kestävän kehityksen toimintatapoja työpaikallaan tai alallaan
x toimii kestävän kehityksen esimerkkinä ja kannustaa muita kestävän kehityksen toimintaan
x viestii toimintatapojen muutostarpeista.

Kestävän kehityksen toiminnan onnistumisen arvioiminen

Henkilö

x arvioi toimintatapojen tai tuotosten muuttumista työpaikallaan tai alallaan
x esittää kehittämistarpeita kestävän kehityksen edistämiseen tulevaisuudessa.