Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 2022

Perusteen nimiTutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Määräyksen diaarinumeroOPH-1488-2021
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot

Organisaatio

Nuorten Ystävät ry

Toimintayksikkö

Klubitalo Roihula, Ylikorvantie 28a, 96300 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Jaana Rossi, Vastaava työhönvalmentaja, 050 441 7115, jaana.rossi@nuortenystavat.fi

Saila Lampela, Työhönvalmentaja, 044 7231 777, saila.lampela@nuortenystavat.fi

piritta.akujarvi@gmail.com, Työhönvalmentaja, 050 591 5295, piritta.akujarvi@nuortenystavat.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://nuortenystavat.fi/roihula/

Facebook: https://www.facebook.com/KlubitaloRoihula

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

23.01.2023

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, KYT ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

23.01.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 327 2377
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias kansalaisjärjestö, joka tekee työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Meillä on vahva kokemus ja ammattitaito työskennellä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Olemme periksiantamattomia ja sitoudumme asiakkaidemme arkeen. Kehitämme aktiivisesti uusia toimintatapoja sosiaalialalle ja tavoittelemme työssämme koko yhteiskunnan hyvää. Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen palveluissa autamme erityistä tukea tarvitsevia ottamaan seuraavan askeleen yksilöllisellä kuntoutumisen polullaan kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Käytännössä tämä voi tapahtua Nuorten Ystävien ylläpitämissä Klubitaloissa, jotka ovat erityistä tukea tarvitsevien jäsenten ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö. Klubitalot täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät jäsenten kuntoutumista ja hyvinvointia. Nuorten Ystävillä on klubitalot kolmella eri paikkakunnalla; Oulussa (Pönkkä), Rovaniemellä (Roihula) ja Kajaanissa (Tönäri).

Klubitalo Roihula on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa jokainen voi kokea yhteisöllisyyttä, saada vertaistukea ja opetella työntekoa klubitalon töissä. Klubitalossa jäsenet ja työntekijät ovat yhdenvertaisia. Klubitalo Roihulan toiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Talon jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka haluavat tehdä mielekästä ja arkea tukevaa työtä yhdessä muiden talon jäsenten ja työntekijöiden kanssa. Jäsen voi tarvita tukea työllistymiseen tai opintoihin. Klubitalon jäsenyys on maksuton. Roihulan arki koostuu työpainotteisista päivistä, ryhmätoiminnoista, verkostotyöstä sekä yksilöohjauksista. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi toimistossa, keittiössä, puhtaanapitoa tai talon monipuolista kehittämistyötä. Tönärillä toimii monenlaisia ryhmiä jäsenten tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Jäsen saa Roihulasta yksilöllistä tukea arjen hallintaan ja esimerkiksi taloudellisia etuuksia koskevaa neuvontaa. Toimimme yhdessä jäsenen verkoston kanssa. Roihulassa tuetaan jäsenten työllistymistä ja opiskelua myös tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin. Jäsenillä on mahdollisuus käydä klubitalolla valitseminaan päivinä omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Klubitalon toiminnassa jäsen voi yksilöohjauksessa ja ryhmässä arvioida omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Jäsen pääsee tuetusti tutustumaan erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin ja harjoitella eri alojen työtehtäviä klubitalon työpainotteisessa päivässä. Työpainotteiseen päivään kuuluu keittiö, siivous ja toimisto töitä. Yksilöohjauksessa kartoitetaan jäsenen mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia työn ja opiskelun kannalta. Klubitalon toimintaan osallistumalla jäsen pääsee kehittämään omia taitojaan myös järjestötoiminnan ja yhteiskunnallisen osallisuuden osalta. Näitä taitoja opitaan muun muassa yhteisissä talokokouksissa ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kannustavassa yksilöohjauksessa.

Toiminnan erityispiirteitä

Klubitalo-toiminta on Yhdysvalloista 1940-luvulla mielenterveyskuntoutujille luotu toimintamalli. Klubitaloja on maailmanlaajuisesti lähes 300 ja Suomessa niistä sijaitsee 23. Rovaniemellä Klubitalo Roihulan taustaorganisaationa toimii Nuorten Ystävät, jolla on lisäksi klubitalot Oulussa ja Kajaanissa. Lisätietoa Klubitalomallista https://suomenklubitalot.fi/

Klubitalon henkilökunta ja jäsenet pystyvät opastamaan ja tukemaan jäseniä sekä opiskelijaa työtehtävien aikana, jotta oppiminen ja osaaminen mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Klubitalolla löytyy tietokoneet, toimistotyötarvikkeet, keittiö työvälineineen, sekä ylläpitosiivoustyössä tarvittavat välineet. Näiden lisäksi Jäsenillä on mahdollisuus valita itselleen oma työhönvalmentaja, jonka kanssa voi kartoittaa ja kehittää omaa osaamistaan työn ja opintojen osalta. Työhönvalmennuksessa käytetään itse arvioinnin työkaluina muun muassa kykyviisaria ja 3x10D kyselyitä. Klubitalolla järjestetään myös opintovalmennusta ja työnhakuun valmistavia ryhmiä.

Henkilöstöresurssit

Klubitalo Roihulassa työskentelee vastaava työhönvalmentaja ja kolme työhönvalmentajaa. Työntekijät osallistuvat talon päivittäiseen toimintaan. Työtehtävät määräytyvät oman tehtäväkuvan ja klubitalon toimintojen mukaan. Lisäksi Nuorten Ystävien klubitaloilla on yhteinen klubitalopäällikkö.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

5 - 30

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Valmentavan koulutuksen osat

x Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
- Perustaitojen vahvistaminen
- Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
- Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
x Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
x Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on saavuttanut hänelle henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Henkilö

x asettaa ja arvioi oman elämänsä tavoitteita ja toiveita
x osaa kuvata itseänsä oppijana ja opiskelijana
x tutustuu erilaisiin tapoihin oppia ja hankkia osaamista
x käyttää soveltuvia opiskelutaitoja
x osaa suunnitella omia opintojaan tavoitteellisesti
x osaa etsiä tietoa itseään kiinnostavista jatko-­opinnoista sekä työelämävaihtoehdoista
x tarkastelee vaihtoehtoisia uramahdollisuuksiaan myös tulevaisuuden näkökulmasta
x arvioi omaa soveltuvuuttaan eri aloille
x osaa tehdä realistisen jatko­-opintosuunnitelman ja hakeutuu sen mukaisesti koulutukseen
x valmistautuu opiskelemaan lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa
x ymmärtää ja osaa käyttää opiskelu-­ ja urasuunnitteluun liittyvää kieltä.

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Henkilö

x arvioi ja vahvistaa toimintakykyään sekä hyvinvointiaan
x tuntee mielen hyvinvoinnin perusteet ja tapoja vahvistaa sitä
x kehittää kotitalousosaamistaan
x vahvistaa arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden edellyttämiä tekstitaitoja ja harjaantuu kielenkäyttäjänä niihin liittyvissä tilanteissa
x perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja osaa hakea tarvitsemiaan palveluja
x tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimintaa
x hankkii tietoja ja taitoja taloudellisen päätöksentekonsa tueksi
x suunnittelee ja tekee arkielämään liittyviä valintoja, päätöksiä ja hankintoja sekä pohtii itsenäisen asumisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä
x tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelu-­ ja asuinympäristössään
x tutustuu erilaisiin vapaa-­ajanviettomahdollisuuksiin liikunnan, taiteen, kulttuurin tai muiden tapahtumien avulla

Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Henkilö

x tuntee työnhaun prosessin
x tutustuu työpaikkoihin oppimisympäristöinä
x tuntee työelämän ja yrittäjyyden keskeiset periaatteet
x osaa toimia työyhteisön jäsenenä työpaikalla
x osaa ajankäytön suunnittelua ja hallintaa
x tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa työpaikalla
x tuntee mahdollisuutensa kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan kansainväliseen toimintaan
x tutustuu yleisimpiin työpaikalla käytössä oleviin tietokoneohjelmiin ja työpaikan vuorovaikutustilanteiden kieleen
x tiedostaa tulevaisuuden haasteet ja työelämän muutokset