Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Yhteiset tutkinnon osat 2022

Perusteen nimiYhteiset tutkinnon osat
Määräyksen diaarinumero-
Koulutukset
Osaamisalat
Tutkintonimikkeet
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen

Organisaatio

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Toimintayksikkö

Osaamisella järjestöihin -hanke, Matarankatu 6 A 1, 40100 JYVÄSKYLÄ

Yhteyshenkilöt

Eija Lappi, Projektipäällikkö, +358400151258, eija.lappi@kyt.fi

Sirpa Pekkarinen, Valmentaja/hankekehittäja, 044 7109 654, sirpa.pekkarinen@kyt.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.kyt.fi/mika-kyt/hankkeet/osaamisella-jarjestoihin-hanke/

Facebook: https://www.facebook.com/osaamisellajarjestoihin/

Instagram: https://www.instagram.com/osaamisella_jarjestoihin/?hl=fi

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

25.01.2021

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Kaisa Peuha, Suunnittelija, KYT ry, PAIKKO

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, KYT ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti päivitetty

20.01.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Osaamisella järjestöihin -hanke toimii jyväskyläläisten itsensä osatyökykyisiksi kokevien työelämän ulkopuolella ja työttömänä olevien keskuudessa. Toimintaa järjestetään osoitteessa Matarankatu 6, hankkeen ryhmätoimintatilassa. Hankkeen eri ryhmätoiminnoissa vahvistetaan osallistujan toimijuutta, osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Tarkoituksena on saada osallistuja aktivoitumaan oman tilanteensa selkiyttämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Osallistujien työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja osaamista tunnistetaan toimintaan osallistumisessa sekä järjestöjen työtehtävissä. Osallistuminen mahdollistetaan 5 krt/vkossa järjestetyissä ryhmätapaamisissa (lähipäivät). Osallistujia kohdataan etänä viikoittaisissa Discord-keskusteluissa. Osallistujat itse vaikuttavat ryhmätoimintojen sisältöön ja valitsevat tutustumiskäyntien järjestökohteet kiinnostuksensa mukaan. Toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota osallistujien sosiaalisten taitojen, osaamisen ja toimintakyvyn vahvistamiseen.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Ryhmään osallistumis- ja valmennusaika kestää muutamasta viikosta puoleen vuoteen osallistujan tarpeiden mukaan. Osallistujat saavat sekä ryhmä- että yksilövalmennusta. Valmennusten sisältö vaihtelee ryhmittäin ja yksilön omien tarpeiden mukaan. Valmennuksiin liittyviä taitoja osallistujat syventävät erikseen sovittavissa käytännön tehtävissä järjestöissä. Valmennusta annetaan mm. asioissa: - oman toiminta- ja työkyvyn seuranta ja arviointi, - kyky sähköiseen asiointiin, - arkielämän taidot kodissa ja työpaikalla (esim. jätteen lajittelu ja käsittely ruokahuollossa ja kodin asumisessa), - sosiaaliset taidot viestinnässä (sähköposti, WhatsApp, Discord, verkkoalustat kuten Teams ja Zoom), - toimintakyvyn lisääminen kädentaidoilla ja liikunnalla osana mielen ja kehon hyvinvointia, - tekniset ja sosiaaliset taidot vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnallisiin asioihin asukkaana ja palvelujen käyttäjänä.

Toiminnan erityispiirteitä

Toiminnassa tunnistetaan osallistujan oma osaaminen, olemassa olevia taitoja ja kiinnostusta tiettyä alaa kohtaan, joka on perustana järjestölle työtehtäviin tutustumista varten.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Oton vintti (oma tila), yhteistyö eri järjestöjen kanssa, vierailukäynnit järjestöissä, osallistuminen tapahtumiin.

Henkilöstöresurssit

Hankkeen työntekijät, erillisresurssit ml. Paikko-toiminta.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

2 - 30

Referenssit

Muuta

Hankkeen osallistujista 50 %, vapaaehtoisesti, toimintaan ajallisesti osallistuvat.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

x Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, henkilön oma äidinkieli
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
- Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
x Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
x Toiminta digitaalisessa ympäristössä
x Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

x Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
x Työelämässä toimiminen
x Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
x Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
x Kestävän kehityksen edistäminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Henkilö

x viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
x asettaa viestinnälleen tavoitteita
x perustelee mielipiteensä ja väitteensä
x toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
x esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
x ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen

Henkilö

x tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
x tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
x hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
x tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
x noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen

Henkilö

x viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
x tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
x hallitsee kirjoitetun kielen käytänteitä
x käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen

Henkilö

x tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
x tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
x lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen

Henkilö

x tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
x tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
x antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
x muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Henkilö

x esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
x edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
x noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

Pakolliset osaamistavoitteet

Vieraan kielen käyttäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Henkilö

x selviytyy suullisista vuorovaikutustilanteista
x tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia tekstejä
x keskustelee työtehtävistään
x tuottaa alaansa liittyviä tekstejä
x tulkitsee alaansa liittyviä tekstejä
x arvioi ja kehittää kielitaitoaan.

Tiedon hakeminen erilaisista vieraskielisistä lähteistä

Henkilö

x hakee toiminnassaan tarpeellista vieraskielistä tietoa eri lähteistä
x arvioi ja valikoi tietoa tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta.

Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimiminen

Henkilö

x tuntee opiskelemansa kielen ja kulttuurin vaikutuksen vuorovaikutustilanteeseen
x viestii monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä
x kohtaa ihmiset yhdenvertaisesti ja arvostaen.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Vieraalla kielellä viestiminen työelämän tilanteissa

Henkilö

x selviytyy monenlaisista työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista
x ilmaisee itseään tilanteen edellyttämällä tavalla.

Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä

Henkilö

x toimii aktiivisena kansalaisena vierasta kieltä käyttäen
x viestii vieraalla kielellä työssä ja arkielämässä ymmärtäen oikeutensa ja velvollisuutensa
x ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuurien keskeiset piirteet.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Pakolliset osaamistavoitteet

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden valinta ja käyttö

Henkilö

x valitsee käyttötarkoituksenmukaiset laitteet ja sovellukset
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita

Digitaalisten palveluiden ja sovellusten käyttö

Henkilö

x hakee, käsittelee ja jakaa eri muotoista tietoa
x arvioi digitaalisen sisällön luotettavuutta
x käyttää yleisimpiä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkasovelluksia
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia työtehtävissään

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Henkilö

x noudattaa tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta
x suojaa henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
x tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
x käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
x käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia
x tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin

Valinnaiset osaamistavoitteet

Digitaalisten ympäristöjen ja sovelluksien hyödyntäminen

Henkilö

x tunnistaa työnsä kannalta keskeisiä verkkoyhteisöjä
x hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn alustoja ja palveluita
x rakentaa ammatillista verkkoidentiteettiään

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakaminen

Henkilö

x tuottaa ja jakaa vastuullisesti digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa
x käyttää tai muokkaa sisältöjä huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Taide ja luova ilmaisu

Pakolliset osaamistavoitteet

Kulttuurien ja taiteen merkityksen tunnistaminen hyvinvoinnille

Henkilö

x hyödyntää kulttuurien ja taiteen eri muotoja työssään
x tunnistaa esimerkkejä paikallisesta ja kansallisesta kulttuurista ja taiteesta
x tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille.

Itsensä ilmaisu taiteen ja luovan ilmaisun keinoin

Henkilö

x kehittää omaa luovaa ilmaisuaan
x ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa.

Luova itsensä ilmaisu kirjoittamalla

Henkilö

x kokeilee luovan kirjoittamisen erilaisia tapoja
x hyödyntää kirjoittaessaan erilaisia kuvitteellisia tekstejä
x käyttää kaunokirjallisuutta työnsä tukena.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Tiedon havainnointi ja kerääminen kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä

Henkilö

x havainnoi kulttuuriympäristöään
x kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä valitsemastaan näkökulmasta.

Teoksen, tuotteen tai palvelun toteutuksen suunnitteleminen ja kokeileminen luovan ilmaisun keinoin

Henkilö

x suunnittelee teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja
x kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen

Henkilö

x tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
x noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
x toimii aktiivisena kansalaisena sekä käyttää monipuolisia vaikuttamisen tapoja.

Yhteiskunnan palvelujen käyttö ja kuluttajana toimiminen

Henkilö

x tuntee ja osaa käyttää yhteiskunnan palveluja
x tunnistaa oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
x toimii vastuullisena kuluttajana
x hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa.

Oman talouden suunnittelu ja talouteen liittyvien riskien arviointi

Henkilö

x arvioi ja tunnistaa taloudelliseen tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä
x seuraa tulojaan ja menojaan
x suunnittelee hankintoja
x vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
x asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
x ennakoi talouteensa vaikuttavia riskitekijöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen

Henkilö

x hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista
x seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
x osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Alan yhteiskunnallisen merkityksen arvioiminen

Henkilö

x seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua
x arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kansantalouden perusasiat ja keskeiset toimijat

Henkilö

x seuraa taloutta koskevaa uutisointia
x tunnistaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen kehityksen merkityksen yleisesti ja oman alan työpaikkoihin ja työllistymiseen
x ymmärtää kansantalouden perusasiat, -käsitteet ja keskeiset toimijat.

Työelämässä toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Alan työmarkkinoiden tilanteen ja osaamistarpeiden selvittäminen

Henkilö

x selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta
x tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet
x tietää alansa keskeiset ammatilliset verkostot
x tunnistaa alansa eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista.

Työsopimuksen solmiminen työnantajan kanssa

Henkilö

x perehtyy oman alansa työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön
x tarkistaa työsopimuksen sisällön käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua.

Työyhteisön osana toimiminen

Henkilö

x noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
x noudattaa työssään ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyviä ohjeita
x käyttää työssään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja noudattaa työturvallisuusohjeita
x työskentelee luontevasti osana monimuotoista ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x tunnistaa oman roolinsa työyhteisön jäsenenä
x työskentelee työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
x noudattaa sovittuja toimintatapoja ja kehittää omia toimintatapojaan.

Työelämän erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa toimiminen

Henkilö

x toimii rakentavasti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
x kehittää vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen mukaisesti
x toimii erilaisissa ryhmätilanteissa oman työtehtävänsä ja työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
- käyttää tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alan työtehtävien selvittäminen kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla

Henkilö

x etsii itsenäisesti tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla
x löytää itselleen soveltuvia työpaikkoja kansallisilta ja kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Pakolliset osaamistavoitteet

Omien kiinnostuksen kohteiden, mahdollisuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen

Henkilö

x seuraa oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
x tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia ammatillisia mahdollisuuksiaan
x selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan
x arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti.

Tutkintoa ja uraa koskevien valintojen tekeminen

Henkilö

x selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
x tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
x seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä
x käyttää tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa.

Tiedon hankkiminen erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

- käyttää jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun tarvittavia tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
- hankkii tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
- perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Työllistymiseen ja oman osaamisen esittelyyn valmistautuminen tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

- perehtyy työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin, ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
- tekee omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan näkyväksi työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
- hakee työpaikkoja ja hyödyntää hakujärjestelmiä ja -menetelmiä
- päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen

Henkilö

x etsii monipuolista tietoa ikäluokkansa terveyseroista ja mahdollisuuksista oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi
x laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin, nikotiinittomuuden ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi
x edistää terveyttään ja hyvinvointiaan aktiivisesti ja arvioi realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen arvioinnissa myös muilta saamaansa palautetta.

Toimintaympäristön ja toiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden arvioiminen

Henkilö

x toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita
x ottaa työssään monipuolisesti huomioon oman ammatinsa kuormittavuustekijät ja edistää työkykyään
x selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn erilaisissa työympäristöissä.

Opiskelu- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa tiedot huomioon fyysistä toimintakykyä edistävässä suunnitelmassaan huomioiden myös alakohtaiset vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon
x kehittää opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan
x liikkuu parhaansa yrittäen kaikissa liikuntatilanteissa edistäen opiskelu- ja työkykyään.

Tapaturmien syntymisen ehkäiseminen ja ensiavun antaminen

Henkilö

x toimii huolellisesti ja ehkäisee tapaturmien syntymistä
x antaa ensiapua ja hakee oikea-aikaisesti lisäapua
x estää toiminnallaan lisätapaturmien syntymistä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään sekä osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista
x soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja
x arvioi perustellusti kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan toimintakykyynsä.

Oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Henkilö

x toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi.

Kestävän kehityksen edistäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Henkilö

x tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden kytkeytymisen toisiinsa
x hahmottaa ihmisen toiminnan merkityksen ilmastonmuutokseen
x ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja tunnistaa luonnonvarojen kestävän käytön välttämättömyyden kansallisesti ja globaalisti
x tunnistaa kestävän kehityksen toimintatapoja omassa elämässään ja työssään.

Hiilineutraalisuus ja kiertotalous

Henkilö

x ymmärtää hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden periaatteet
x tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden.

Toiminnan eettiset näkökulmat

Henkilö

x tunnistaa työhön sisältyviä eettisiä valintoja
x arvioi omia ja muiden ratkaisuja eettisesti.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen arviointi

Henkilö

x perehtyy työpaikan tai alan toimintaan kestävän kehityksen näkökulmista
x arvioi työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
x tekee ehdotuksia kestävän kehityksen kehittämiskohteista.

Kestävän kehityksen toimintatapojen suunnittelu

Henkilö

x määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen työpaikallaan tai alallaan
x valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat
x aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit
x suunnittelee tarvittavan yhteistyön.

Kestävän kehityksen aktiivisena toimijana toimiminen

Henkilö

x toteuttaa kestävän kehityksen toimintatapoja työpaikallaan tai alallaan
x toimii kestävän kehityksen esimerkkinä ja kannustaa muita kestävän kehityksen toimintaan
x viestii toimintatapojen muutostarpeista.

Kestävän kehityksen toiminnan onnistumisen arvioiminen

Henkilö

x arvioi toimintatapojen tai tuotosten muuttumista työpaikallaan tai alallaan
x esittää kehittämistarpeita kestävän kehityksen edistämiseen tulevaisuudessa.