Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiLuonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-4849-2021
KoulutuksetLuonto- ja ympäristöalan perustutkinto
OsaamisalatYmpäristöalan osaamisala
Porotalouden osaamisala
Luontoalan osaamisala
TutkintonimikkeetLuonto-ohjaaja
Luonnonvaratuottaja
Poronhoitaja
Ympäristönhuoltaja
Ympäristönhoitaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tiedot

Organisaatio

Paltamon kunta

Toimintayksikkö

Puolangan kierrätysmyymälä, Virastokatu 8, 89200 Puolanka

Yhteyshenkilöt

Tarja Kemppainen, Työpaikkaohjaaja, 040 4820 260, tarja.kemppainen@puolanka.fi

Erja Helttunen, Esimies, 044 7507 159, erja.helttunen@puolanka.fi

Hanna Heikkinen, Työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 5841 278, hanna.heikkinen@kamk.fi

Virpi Heikkinen, Projektipäällikkö/OK-hanke, 040 3594 709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://ristijarvi.4h.fi/palvelut/kierratysmyymalat/

Facebook: https://www.facebook.com/puolangan.kierratysmyymala

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

31.08.2022

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Eeva-Liisa Mulari, Ammatillinen opettaja, Kainuun ammattioppilaitos, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti julkaistu

31.08.2022

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Myymälää pitää Ristijärven 4H-yhdistys yhteistyössä Puolangan kunnan kanssa. Myymälä sijaitsee Puolangan keskustassa virastotalon läheisyydessä. Kierrätysmyymälä tarjoaa työpaikkoja kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilujen, velvoitetyöllistämisen ja palkkatukityön asiakkaille Puolangalla.

Kierrätysmyymälä ottaa vastaan aarteita, kuten tavaraa, vaatteita, kodin tekstiilejä, astioita, huonekaluja ja kirjoja. Lahjoitetun tavaran tulee olla ehyttä, puhdasta ja käyttökelpoista. Toiminnasta saatavat tulot ohjautuvat 4H-yhdistyksen toimintaan.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Henkilö pääsee osaksi Puolangan kierrätysmyymälän käytännön työtä. Henkilö voi toimia kierrätysmyymälän tehtävissä lajitellen, puhdistaen ja korjaten yhdistykselle toimitettavaa materiaalia. Henkilöllä on myös mahdollista antaa yhdistyksen asiakkaille jätteiden lajittelua koskevaa neuvontaa.

Toiminnan erityispiirteitä

Puolangan kierrätysmyymälä toimii tukityöllistämispaikkana, jolloin 4H-yhdistys voi työllistää asiakkaita sataprosenttisella palkkatuella 60 prosenttisella työajalla. Lisäksi myymälä tarjoaa työpaikkoja kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen asiakkaille.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Käytettävissä olevat tilat ovat noin 110 m2. Myymälässä olevia koneita ja laitteita ovat myyntitiski, kassa, maksupääte ja puhelin, jotka ovat nykyajan vaatimusten mukaiset. Muita koneita ovat mikroaaltouuni, liesi, astianpesukone ja ompelukone.

Kierrätysmyymälässä tehtäviä töitä ovat kierrätysmyymälän toiminnot, eli kierrätysmateriaalin vastaanotto, lajittelu ja puhdistus, sekä myynti. Yhdistys toimittaa lajitteluasemalle materiaalit, joita ei voida hyödyntää. Lisäksi myymälässä tehtäviä töitä ovat käsityöt, hionta ja maalaus ja pienimuotoinen entisöinti.

Henkilöstöresurssit

Puolangan työvoimakoordinaattori vastaa koko kierrätysmyymälän toiminnasta. Lisäksi myymälässä työskentelee yksi ohjaaja ja neljä työntekijää palkkatuella.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 5

Referenssit

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022 – 31.8.2023.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Luontoalan osaamisala
Luonnonvaratuottaja

- Luonnontuotteiden kerääminen

Luonto-ohjaaja

- Luonnossa ohjaaminen

Porotalouden osaamisala

- Paliskunnassa työskenteleminen
- Poronhoito

Ympäristöalan osaamisala
Ympäristönhoitaja

- Ympäristökohteessa työskenteleminen

Ympäristönhuoltaja

x Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
- Eläimen käyttö luontoalan ohjelmapalveluissa
- Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
- Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
- Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
- Jäteasemalla työskenteleminen
- Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen
x Jäte- ja kierrätysneuvonta
- Kalastuspalveluissa toimiminen
- Kädentaidoissa ohjaaminen
- Luonnontuotekasvien viljeleminen
- Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen
- Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
- Maastoretken ohjaaminen
- Maastoruokailun järjestäminen
- Metsästyspalveluissa toimiminen
- Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
- Porojen talviruokinta
- Porojen vasottaminen ja vasojen merkitseminen
- Poronlihan tuotannossa toimiminen
- Ryhmätoiminnassa ohjaaminen
- Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
- Tutkimuksessa avustaminen
- Ulkoilualueiden rakentaminen ja hoitaminen
- Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
- Vieraslajitorjunta
- Ympäristökohteen kunnostaminen ja hoitaminen
- Ympäristön tilan selvittäminen
- Ympäristöviestintä
- Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys

Henkilö

x ymmärtää kestävän kehityksen ulottuvuudet omassa toiminnassaan
x selvittää alan, työpaikan tai oman työtehtävän ympäristövaikutuksia
x arvio ja vertailee toimintaan liittyviä kestävän kehityksen ratkaisuja
- valitsee parantamiskohteen ja arvioi muutoksen vaikutuksia
- huomio jatkuvan parantamisen merkityksen
x ymmärtää kierrätyksen ja kiertotalouden merkityksen luonnonvarojen ja materiaalin kestävässä kuluttamisessa
x toimii energiaa ja vettä säästäen työssään
x minimoi syntyvää jätettä sekä lajittelee, kierrättää ja uusiokäyttää materiaaleja.

Toimintaympäristö

Henkilö

- tunnistaa paikallisen toimintaympäristönsä erityispiirteet
- tunnistaa ajankohtaisia luonto- ja ympäristöaiheita
- ymmärtää perustiedot globaaleista ympäristöongelmista ja niiden vaikutuksen omaan toimintaympäristöönsä
- ymmärtää perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa toimintaympäristössä
- noudattaa voimassa olevaa luonto- ja ympäristöalan lainsäädäntöä
- toimii jokamiehenoikeuksien ja lupakäytänteiden mukaisesti
- noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työlainsäädännön ja työehtosopimuksien pohjalta.

Ekologian perusteet ja lajintuntemus

Henkilö

- tunnistaa ekosysteemejä ja niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää aineiden kierron ekosysteemissä
- ymmärtää lajien väliset riippuvuussuhteet
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- tunnistaa suojeltuja ja uhanalaisia lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen.

Maastossa liikkuminen ja työskentely

Henkilö

- tunnistaa työhön ja toimintaympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
- osaa alallaan tarvittavat maastossa toimimisen perustaidot
- käyttää erilaisia suunnistusvälineitä, karttaa ja kompassia sekä digitaalisia paikantamisvälineitä
- valitsee, käyttää ja huoltaa maastossa liikkumisen varusteet ja välineet
- käyttää tarvittavia koneita ja välineitä
- toimii maastossa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
- toimii luonnossa ympäristöä kunnioittaen ja minimoi toimintansa vaikutukset ympäristöön
- huolehtii omasta hyvinvoinnistaan
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen

Jätehuoltoalan tuntemus

Henkilö

x edistää tehtävässään kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintatapoja
x tunnistaa jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia, käsittelymenetelmiä, keräysjärjestelmiä sekä -välineitä, -kalustoa ja -paikkoja
x toimii jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja paikallisten määräysten mukaisesti
x hyödyntää tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä työtehtävien edellyttämällä tavalla
x edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista työssään.

Materiaalien käsittely

Henkilö

x erottaa eri jäte- ja kierrätysmateriaalit toisistaan
x hyödyntää tietämystään eri materiaalien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä
x arvioi materiaalin kelpoisuutta kierrätykseen
x poistaa materiaalista sen jatkokäsittelyä haittaavat tekijät
x tunnistaa vaarallisen jätteen ja sen vaaraa aiheuttavat ominaisuudet
x lajittelee jäte- ja kierrätysmateriaalit niille osoitettuihin paikkoihin.

Työyhteisötaidot

Henkilö

x työskentelee osana ryhmää
x arvioi omaa työskentelyään
x hakee työnsä edellyttämää tietoa
x noudattaa annettuja aikatauluja
x viestii ja toimii vuorovaikutteisesti työyhteisössä tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Turvallinen työskentely

Henkilö

x tunnistaa työympäristön vaarat
x arvioi työnsä riskejä
x huomioi myös muut työpaikalla toimivat
x noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x huolehtii työympäristön siisteydestä
x työskentelee ergonomisesti
x auttaa hätätilanteessa, onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset

Henkilö

x noudattaa ajantasaista jätehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
x noudattaa jätehuollon ja kierrätyksen paikallisia toimintaohjeita
- tuntee kemikaalien myyntipäällysmerkinnät ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteen sisällön
x ohjaa asiakkaita lakien ja määräysten mukaiseen toimintaan.

Jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen

Henkilö

- tekee asiantuntijoiden kanssa selvityksiä jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutuksista ja ympäristövaikutusten vähentämisestä
- käyttää tietoa elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinneista ja ympäristövaikutusten vähentämisestä jäte- ja kierrätysneuvonnassa
- tunnistaa jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit.

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Henkilö

x osaa tunnistaa, lajitella ja käsitellä erilaisia jätejakeita ja kierrättää materiaalia
x neuvoo jätehuoltoa ja kierrätystä koskevissa tilanteissa
x käyttää ympäristöviestinnän menetelmiä
x toimii yhteistyössä erilaisten asiakkaiden kanssa sekä oman työryhmänsä aktiivisena jäsenenä
x arvioi työn onnistumista ja perustelee käytetyt työmenetelmät
x huomioi kohteen turvallisuusvaatimukset.

Neuvontamateriaalin laatiminen

Henkilö

- laatii neuvontamateriaalia erilaisiin jätehuoltoa, kierrätystä ja materiaalitehokkuutta koskeviin tilanteisiin, myös eri ikäryhmille.