Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Yhteiset tutkinnon osat 2022

Perusteen nimiYhteiset tutkinnon osat
Määräyksen diaarinumero-
Koulutukset
Osaamisalat
Tutkintonimikkeet
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen

Organisaatio

Paltamon kunta

Toimintayksikkö

Puolangan kierrätysmyymälä, Virastokatu 8, 89200 Puolanka

Yhteyshenkilöt

Tarja Kemppainen, Työpaikkaohjaaja, 040 4820 260, tarja.kemppainen@puolanka.fi

Erja Helttunen, Esimies, 044 7507 159, erja.helttunen@puolanka.fi

Hanna Heikkinen, Työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 5841 278, hanna.heikkinen@kamk.fi

Virpi Heikkinen, Projektipäällikkö/OK-hanke, 040 3594 709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Facebook: https://www.facebook.com/puolangan.kierratysmyymala

Kotisivut: https://ristijarvi.4h.fi/palvelut/kierratysmyymalat/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

31.08.2022

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Tiina Suoranta, Ammatillinen kouluttaja, Edukai Oy, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti julkaistu

31.08.2022

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Myymälää pitää Ristijärven 4H-yhdistys yhteistyössä Puolangan kunnan kanssa. Kierrätysmyymälä tarjoaa työpaikkoja kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilujen, velvoitetyöllistämisen ja palkkatukityön asiakkaille Puolangalla.

Kierrätysmyymälä ottaa vastaan aarteita, kuten tavaraa, vaatteita, kodin tekstiilejä, astioita, huonekaluja ja kirjoja. Lahjoitetun tavaran tulee olla ehyttä, puhdasta ja käyttökelpoista. Toiminnasta saatavat tulot ohjautuvat 4H-yhdistyksen toimintaan.
4H-yhdistys voi työllistää asiakkaita 100 prosenttisella palkkatuella 60 prosenttisella työajalla.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Henkilö pääsee työssään osaksi Puolangan kierrätysmyymälän käytännön työtä. Myymälässä henkilö pääsee työskentelemään kassalla ja myynnissä, jossa tarvitaan matemaattista osaamista. Myymälässä käy etenkin kesäaikaan kansainvälisiä asiakkaita, jolloin henkilön on mahdollista käyttää erityisesti englannin, ruotsin ja saksan kielitaitoaan myymälän vaatimusten mukaisesti. Lisäksi myymälätyöskentelyssä korostuvat työelämätaidot ja työyhteisön sääntöjen osaaminen.

Toiminnan erityispiirteitä

Puolangan kierrätysmyymälä toimii tukityöllistämispaikkana, jolloin 4H-yhdistys voi työllistää asiakkaita sataprosenttisella palkkatuella 60 prosenttisella työajalla. Lisäksi myymälä tarjoaa työpaikkoja kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen asiakkaille.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Käytettävissä olevat tilat ovat noin 110 m2. Myymälässä olevia koneita ja laitteita ovat myyntitiski, kassa, maksupääte ja puhelin, jotka ovat nykyajan vaatimusten mukaiset ja ne tarjoavat asiakaspalvelutyötä tekeville henkilöille hyvän oppimismahdollisuuden yrityksiin siirtymistä ajatellen. Muita koneita ovat mikroaaltouuni, liesi, astianpesukone ja ompelukone.

Kierrätysmyymälässä tehtäviä töitä ovat myymälän toimintojen lisäksi käsityöt, hionta ja maalaus ja pienimuotoinen entisöinti.

Henkilöstöresurssit

Puolangan työvoimakoordinaattori vastaa koko kierrätysmyymälän toiminnasta. Lisäksi myymälässä työskentelee yksi ohjaaja ja neljä työntekijää palkkatuella.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 5

Referenssit

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022–31.8.2023.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

x Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
- Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, henkilön oma äidinkieli
x Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
x Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
x Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
x Toiminta digitaalisessa ympäristössä
- Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

x Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
x Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

x Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
x Työelämässä toimiminen
x Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
x Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
x Kestävän kehityksen edistäminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Henkilö

x viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
x asettaa viestinnälleen tavoitteita
x perustelee mielipiteensä ja väitteensä
x toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
x esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
x ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen

Henkilö

x tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
x tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
x hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
x tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
x noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen

Henkilö

x viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
x tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
x hallitsee kirjoitetun kielen käytänteitä
x käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen

Henkilö

x tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
x tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
x lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen

Henkilö

x tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
x tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
x antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
x muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Henkilö

x esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
x edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
x noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Pakolliset osaamistavoitteet

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Henkilö

x viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
x asettaa viestinnälleen tavoitteita
x perustelee mielipiteensä ja väitteensä ymmärrettävästi
x toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
x esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita tarkoituksenmukaista alan käsitteistöä käyttäen
x ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa
x kehittää suomen kielen taitoaan tavoitteellisesti.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen

Henkilö

x tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
x tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
x hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
x tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
x noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen

Henkilö

x viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
x tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
x käyttää pääosin kielen perusrakenteita
x käyttää kirjoitetun kielen käytänteitä tarkoituksenmukaisesti
x käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen

Henkilö

x tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
x tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
x lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen

Henkilö

x tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
x tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
x antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
x muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Henkilö

x esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
x edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
x noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Pakolliset osaamistavoitteet

Toisen kotimaisen kielen käyttäminen työhön liittyvissä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Henkilö

x selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä vuorovaikutustilanteista
x tulkitsee alaansa liittyviä suppeita tekstejä
x tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alaan liittyvää sanastoa.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Toisella kotimaisella kielellä viestiminen työelämän vuorovaikutustilanteissa

Henkilö

x selviytyy päivittäisissä työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
x ilmaisee itseään tilanteen mukaan käyttäen ruotsin kielelle ja kulttuurille ominaisia ilmaisuja
x tuottaa alaansa liittyviä tekstejä
x valikoi ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä toisella kotimaisella kielellä.

Kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen kulttuurisesti moninaisessa Suomessa

Henkilö

x ymmärtää ja huomioi ruotsin kielen aseman kansalliskielenä ja sen merkityksen kulttuurisesti moninaisessa Suomessa
x ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen pohjoismaisessa yhteistyössä.

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

Pakolliset osaamistavoitteet

Vieraan kielen käyttäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Henkilö

x selviytyy suullisista vuorovaikutustilanteista
x tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia tekstejä
x keskustelee työtehtävistään
x tuottaa alaansa liittyviä tekstejä
x tulkitsee alaansa liittyviä tekstejä
x arvioi ja kehittää kielitaitoaan.

Tiedon hakeminen erilaisista vieraskielisistä lähteistä

Henkilö

x hakee toiminnassaan tarpeellista vieraskielistä tietoa eri lähteistä
x arvioi ja valikoi tietoa tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta.

Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimiminen

Henkilö

x tuntee opiskelemansa kielen ja kulttuurin vaikutuksen vuorovaikutustilanteeseen
x viestii monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä
x kohtaa ihmiset yhdenvertaisesti ja arvostaen.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Vieraalla kielellä viestiminen työelämän tilanteissa

Henkilö

x selviytyy monenlaisista työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista
x ilmaisee itseään tilanteen edellyttämällä tavalla.

Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä

Henkilö

x toimii aktiivisena kansalaisena vierasta kieltä käyttäen
x viestii vieraalla kielellä työssä ja arkielämässä ymmärtäen oikeutensa ja velvollisuutensa
x ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuurien keskeiset piirteet.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Pakolliset osaamistavoitteet

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden valinta ja käyttö

Henkilö

x valitsee käyttötarkoituksenmukaiset laitteet ja sovellukset
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita

Digitaalisten palveluiden ja sovellusten käyttö

Henkilö

x hakee, käsittelee ja jakaa eri muotoista tietoa
x arvioi digitaalisen sisällön luotettavuutta
x käyttää yleisimpiä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkasovelluksia
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia työtehtävissään

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Henkilö

x noudattaa tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta
x suojaa henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
x tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
x käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
x käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia
x tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin

Valinnaiset osaamistavoitteet

Digitaalisten ympäristöjen ja sovelluksien hyödyntäminen

Henkilö

x tunnistaa työnsä kannalta keskeisiä verkkoyhteisöjä
x hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn alustoja ja palveluita
x rakentaa ammatillista verkkoidentiteettiään

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakaminen

Henkilö

x tuottaa ja jakaa vastuullisesti digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa
x käyttää tai muokkaa sisältöjä huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Perusmatematiikan käyttö työ- ja arkielämässä

Henkilö

x laskee peruslaskutoimitukset kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla
x laskee prosenttilaskut
x tekee talousmatematiikan laskelmia (tulot, menot, korot, lainat ja verot)
x toteuttaa mittayksiköiden muunnoksia
x ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälöitä
x laskee tavanomaisimpia pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimituksia
x laskee mittakaavaan liittyviä laskutoimituksia
x hyödyntää suorakulmaisen kolmion geometriaa käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Loogisen päättelykyvyn, matemaattisten menetelmien ja apuvälineiden käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen

Henkilö

x mallintaa yksinkertaisia ongelmia ensimmäisen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälöillä, ratkaisee ne ja tulkitsee saatuja tuloksia
x käyttää laskinta, taulukkolaskentaohjelmaa ja muita apuvälineitä ongelmien ratkaisemiseen
x etsii taulukoista ja kuvaajista ongelmien ratkaisemisessa tarvittavaa tietoa
- käsittelee ja havainnollistaa tilastollisia aineistoja
- määrittää ja tulkitsee tunnuslukuja (keskiarvon, moodin ja mediaanin) tilastollisista aineistoista
x havaitsee suureiden välisiä riippuvuuksia ja verrannollisuuksia.

Tulosten oikeellisuuden, suuruusluokan ja käytetyn ratkaisumenetelmän arviointi

Henkilö

x varmistaa laskelmien oikeellisuuden
x varmistaa, että tuloksen yksikkö ja numerotarkkuus on mielekäs
x arvioi käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuutta.

Matemaattisen osaamisen arviointi ja merkityksen tunnistaminen

Henkilö

x tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa matemaattisessa osaamisessaan
x tunnistaa matematiikan merkityksen työvälineenä työ- ja arkielämässä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen päättelemällä, yhtälöillä ja kuvaajien avulla

Henkilö

x hyödyntää toisen asteen yhtälöitä, yhtälöpareja, taulukoita ja kuvaajia matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa
x tunnistaa eksponentiaalisen mallin ja ratkaisee yksinkertaisen eksponenttiyhtälön
x hyödyntää suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.

Matemaattisen tiedon hankinta, ryhmittely ja tulkinta

Henkilö

x käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä matemaattisen tiedon tunnistamiseen ja vertailuun
x tunnistaa normaalijakauman käsitteen ja graafisen esityksen
x kerää, ryhmittelee ja analysoi taulukoitua ja graafista tietoa eri lähteistä.

Informaation tuottaminen tilastoaineistosta ja todennäköisyyksien laskenta

Henkilö

- tuottaa ja tulkitsee tilastoaineistosta keskiluvut ja keskihajonnan sekä diskreetin jakauman odotusarvon
- tunnistaa todennäköisyyslaskennan merkityksen ja laskee todennäköisyyksiä.

Ratkaisujen oikeellisuuden ja tulosten suurusluokan arviointi

Henkilö

x varmistaa matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden
x päättelee matemaattisten ratkaisujen tuloksen suuruusluokan.

Talousmatematiikan soveltaminen

Henkilö

x tekee kustannus- ja kannattavuusvertailuja
x tekee kustannus- ja kannattavuusvertailujen pohjalta johtopäätöksiä.

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Fysiikan käsitteiden ja suureiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen ja laskutoimituksien tekeminen

Henkilö

- kuvaa ja perustelee tavanomaisia fysiikan ilmiöitä (liike, voima, energia, lämpö ja sähkö) keskeisillä käsitteillä
- yhdistää tavanomaiset fysiikan ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet toisiinsa
- ratkaisee yksinkertaisia tasaiseen liikkeeseen ja energiaan liittyviä laskutehtäviä.

Kemian käsitteiden ja suureiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen ja laskutoimituksien tekeminen

Henkilö

x kuvaa ja perustelee tavanomaisia kemian ilmiöitä (alkuaineet ja yhdisteet, seokset, kemialliset reaktiot ja sidokset, hapettuminen ja pelkistyminen sekä hapot ja emäkset) keskeisillä käsitteillä
x yhdistää tavanomaiset kemian ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet toisiinsa
x ratkaisee yksikertaisia ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä laskutehtäviä.

Kemian ja fysiikan taitojen soveltaminen ja osaaminen työ- ja arkielämässä

Henkilö

- tunnistaa, mihin fysiikkaa ja kemiaa tarvitaan työ- ja arkielämässä
- tunnistaa, mitä fysiikan lainalaisuuksia ja turvallisuusnäkökohtia tulisi huomioida työ- ja arkielämässä
- ottaa huomioon työ- ja arkielämässä käytettävien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja mahdolliset ympäristöriskit
- tunnistaa ilmiöiden ja aineiden ympäristövaikutuksia
- hyödyntää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita
- käsittelee kemiallisia aineita vaarantamatta omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa fysiikan ja kemian osaamisessaan

Valinnaiset osaamistavoitteet

Fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin liittyvien kokeellisten mittausten tekeminen ja havainnointi

Henkilö

- tekee kokeellisia mittauksia ja havainnoi mekaniikan ja energian ilmiöitä ja niiden lainalaisuuksia käyttäen soveltuvia menetelmiä ja välineitä
- tekee kokeellisia mittauksia ja havainnoi happoihin ja emäksiin, hapettumiseen ja pelkistymiseen sekä orgaaniseen kemiaan liittyviä kemiallisia ilmiöitä ja niiden lainalaisuuksia käyttäen soveltuvia menetelmiä ja välineitä.

Kokeellisten mittaustulosten käsittely ja havaintojen analysointi

Henkilö

- esittää keskeiset mittaustulokset taulukoilla ja graafisilla esityksillä
- käsittelee mittaustuloksia matemaattisilla menetelmillä ja mallintaa havaitsemiaan ilmiöitä
- määrittelee mahdollisia mittaustulosten virhetekijöitä ja ilmoittaa tuloksen tarkoituksenmukaisella tarkkuudella
- arvioi mittaustulosten luotettavuutta
- tekee mittaustuloksista johtopäätöksiä.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen

Henkilö

x tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
x noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
x toimii aktiivisena kansalaisena sekä käyttää monipuolisia vaikuttamisen tapoja.

Yhteiskunnan palvelujen käyttö ja kuluttajana toimiminen

Henkilö

x tuntee ja osaa käyttää yhteiskunnan palveluja
x tunnistaa oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
x toimii vastuullisena kuluttajana
x hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa.

Oman talouden suunnittelu ja talouteen liittyvien riskien arviointi

Henkilö

x arvioi ja tunnistaa taloudelliseen tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä
x seuraa tulojaan ja menojaan
x suunnittelee hankintoja
x vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
x asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
x ennakoi talouteensa vaikuttavia riskitekijöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen

Henkilö

x hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista
x seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
x osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Alan yhteiskunnallisen merkityksen arvioiminen

Henkilö

x seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua
x arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kansantalouden perusasiat ja keskeiset toimijat

Henkilö

x seuraa taloutta koskevaa uutisointia
x tunnistaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen kehityksen merkityksen yleisesti ja oman alan työpaikkoihin ja työllistymiseen
x ymmärtää kansantalouden perusasiat, -käsitteet ja keskeiset toimijat.

Työelämässä toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Alan työmarkkinoiden tilanteen ja osaamistarpeiden selvittäminen

Henkilö

x selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta
x tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet
x tietää alansa keskeiset ammatilliset verkostot
x tunnistaa alansa eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista.

Työsopimuksen solmiminen työnantajan kanssa

Henkilö

x perehtyy oman alansa työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön
x tarkistaa työsopimuksen sisällön käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua.

Työyhteisön osana toimiminen

Henkilö

x noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
x noudattaa työssään ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyviä ohjeita
x käyttää työssään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja noudattaa työturvallisuusohjeita
x työskentelee luontevasti osana monimuotoista ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x tunnistaa oman roolinsa työyhteisön jäsenenä
x työskentelee työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
x noudattaa sovittuja toimintatapoja ja kehittää omia toimintatapojaan.

Työelämän erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa toimiminen

Henkilö

x toimii rakentavasti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
x kehittää vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen mukaisesti
x toimii erilaisissa ryhmätilanteissa oman työtehtävänsä ja työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
x käyttää tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alan työtehtävien selvittäminen kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla

Henkilö

x etsii itsenäisesti tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla
x löytää itselleen soveltuvia työpaikkoja kansallisilta ja kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Pakolliset osaamistavoitteet

Omien kiinnostuksen kohteiden, mahdollisuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen

Henkilö

x seuraa oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
x tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia ammatillisia mahdollisuuksiaan
x selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan
x arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti.

Tutkintoa ja uraa koskevien valintojen tekeminen

Henkilö

x selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
- tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
- seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä
x käyttää tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa.

Tiedon hankkiminen erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

- käyttää jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun tarvittavia tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
- hankkii tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
- perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Työllistymiseen ja oman osaamisen esittelyyn valmistautuminen tutkinnon suorittamisen aikana

Henkilö

- perehtyy työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin, ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
- tekee omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan näkyväksi työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
- hakee työpaikkoja ja hyödyntää hakujärjestelmiä ja -menetelmiä
- päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen

Henkilö

x etsii monipuolista tietoa ikäluokkansa terveyseroista ja mahdollisuuksista oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi
x laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin, nikotiinittomuuden ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi
x edistää terveyttään ja hyvinvointiaan aktiivisesti ja arvioi realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen arvioinnissa myös muilta saamaansa palautetta.

Toimintaympäristön ja toiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden arvioiminen

Henkilö

x toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita
x ottaa työssään monipuolisesti huomioon oman ammatinsa kuormittavuustekijät ja edistää työkykyään
x selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn erilaisissa työympäristöissä.

Opiskelu- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa tiedot huomioon fyysistä toimintakykyä edistävässä suunnitelmassaan huomioiden myös alakohtaiset vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon
x kehittää opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan
x liikkuu parhaansa yrittäen kaikissa liikuntatilanteissa edistäen opiskelu- ja työkykyään.

Tapaturmien syntymisen ehkäiseminen ja ensiavun antaminen

Henkilö

x toimii huolellisesti ja ehkäisee tapaturmien syntymistä
x antaa ensiapua ja hakee oikea-aikaisesti lisäapua
x estää toiminnallaan lisätapaturmien syntymistä.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla

Henkilö

x seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään sekä osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista
x soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja
x arvioi perustellusti kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan toimintakykyynsä.

Oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Henkilö

- toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi.

Kestävän kehityksen edistäminen

Pakolliset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Henkilö

x tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden kytkeytymisen toisiinsa
x hahmottaa ihmisen toiminnan merkityksen ilmastonmuutokseen
x ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja tunnistaa luonnonvarojen kestävän käytön välttämättömyyden kansallisesti ja globaalisti
x tunnistaa kestävän kehityksen toimintatapoja omassa elämässään ja työssään.

Hiilineutraalisuus ja kiertotalous

Henkilö

x ymmärtää hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden periaatteet
x tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden.

Toiminnan eettiset näkökulmat

Henkilö

x tunnistaa työhön sisältyviä eettisiä valintoja
x arvioi omia ja muiden ratkaisuja eettisesti.

Valinnaiset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen arviointi

Henkilö

x perehtyy työpaikan tai alan toimintaan kestävän kehityksen näkökulmista
x arvioi työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
x tekee ehdotuksia kestävän kehityksen kehittämiskohteista.

Kestävän kehityksen toimintatapojen suunnittelu

Henkilö

x määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen työpaikallaan tai alallaan
x valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat
x aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit
x suunnittelee tarvittavan yhteistyön.

Kestävän kehityksen aktiivisena toimijana toimiminen

Henkilö

x toteuttaa kestävän kehityksen toimintatapoja työpaikallaan tai alallaan
x toimii kestävän kehityksen esimerkkinä ja kannustaa muita kestävän kehityksen toimintaan
x viestii toimintatapojen muutostarpeista.

Kestävän kehityksen toiminnan onnistumisen arvioiminen

Henkilö

x arvioi toimintatapojen tai tuotosten muuttumista työpaikallaan tai alallaan
x esittää kehittämistarpeita kestävän kehityksen edistämiseen tulevaisuudessa.