Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Puutarha-alan perustutkinto 2022

Perusteen nimiPuutarha-alan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5148-2021
KoulutuksetPuutarha-alan perustutkinto
OsaamisalatViheralan osaamisala
Puutarhatuotannon osaamisala
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
TutkintonimikkeetPuutarhuri
Puutarhuri
Puutarhuri
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7731170/tiedot

Organisaatio

Sotkamon kunta

Toimintayksikkö

Sotkamon seurakunta, Kainuuntie 39, 88600 Sotkamo

Yhteyshenkilöt

Erkki Tuovinen, Talouspäällikkö, 0500 681 443, erkki.tuovinen@evl.fi

Pia Lokka, Työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 5369 427, pia.lokka@kamk.fi

Virpi Heikkinen, Projektipäällikkö/OK-hanke, 040 3594 709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.sotkamonseurakunta.fi/

Oppimisympäristö tunnistettu

04.05.2023

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Katja Moilanen, Ammatillinen opettaja, Edukai, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti julkaistu

14.09.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka hallinnossa edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Seurakunnan hautaus- ja puistotoimi vastaa hautausmaiden viheralueiden yleisestä hoitamisesta. Hautapaikan haltijat vastaavat haudan hoidosta ja hautaoikeuteen liittyy haudanhoitovelvoite. Hauta tulee pitää siistinä ja hoidettuna. Kesäkaudella hautausmaalla on työssä puutarhuri, jolta voi kysellä kukkiin ja haudanhoitoon liittyvistä asioista paikanpäällä.

Haudan hoidon voi tilata seurakunnalta. Hautojen hoitoa koskevat sopimukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta saa sopimusta koskevia tietoja. Seurakunta ottaa hoitaakseen omaisten puolesta hautojen kukkien istutuksen ja hoidon. Hoito koskee vain kesäaikaa ja pitää sisällään
sovittujen kesäkukkien istutuksen hoidon. Seurakunta tekee toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joissa laskutus tapahtuu vuosittain. Seurakunta pyrkii lähettämään hoitotarjouksen niille omaisille, joilla on ollut yhtä kesää koskeva kesähoito, seuraavaa kasvukautta
varten.
Haudan hoito alkaa keväällä sään salliessa ja yleensä kukat istutetaan kesäkuun 10. päivän aikoihin. Hoitokausi päättyy viimeistään syyskuun alussa kukkien kunnosta ja säästä riippuen. Kukkien valinnasta vastaa seurakunta.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Toiminnassa toteutuvat monipuolisesti Puutarha-alan perustutkinnon tässä raportissa kuvattuihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät tehtävät.

Käytännön työtehtävät:
Hautausmaalla tehtäviä käytännön työtehtäviä ovat keväästä syksyyn haravointi, kynttilöiden ja havujen poisto haudoilta, lannoitus ja kukkapenkkien kääntäminen, uusien nurmikkojen tekemistä, hoitotikkujen laitto/vaihto hoitohaudoille, kukkien istutus, pensaiden hoito ja leikkuu, kukkien kastelu, teiden haravointi, hoitohautojen hoito, nurmikon leikkuu, kukkien poisto syksyllä, kalusteiden hoito, hautakivien oikaisu ja paikoilleen laittaminen sekä kappelin siivous keväällä ja syksyllä.

Toiminnan erityispiirteitä

Hautausmaalla tulee ottaa hyvien käytöstapojen mukaisesti huomioon surevat omaiset sekä muut hautausmaan asiakkaat työn teon lomassa.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Hautausmaa sijaitsee ositteessa Rauhantie 11 ja hautapaikkoja voi tiedustella hautausmaan hoitajalta sekä taloustoimistosta.
Hautaus- ja puistotoimella on käytettävissä seuraavat koneet/laitteet: ruohonleikkurit ja trimmerit, puutarhatraktorit, lehtipuhallin, traktori, päältäajettava ruohonleikkuri. Lisäksi käytetään puutarha-alan perus käsityövälineitä ja pienkoneita.

Henkilöstöresurssit

Hautaustoimessa on tällä hetkellä hautausmaanhoitaja ja hänen vuosilomasijaisensa sekä kesäaikana 11 – 13 henkilöä viheralueiden sekä hoito- ja sankarihautojen hoitajina. Sama henkilöstö huolehti myös muiden kiinteistöjen viheralueiden hoitamisesta.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 3

Referenssit

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022–31.12.2023.

Kuvat

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Puutarhatöiden tekeminen
x Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
- Myymälätyöskentely puutarha-alalla

Puutarhatuotannon osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
- Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa

Viheralan osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Viheralueiden rakentaminen
x Viheralueiden kunnossapito

Valinnaiset tutkinnon osat

- Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
x Erityisviheralueiden kunnossapito
- Kasvillisuuden käyttö viheralueilla
- Kasviryhmän tuottaminen
- Kukkasidontatöiden tekeminen
- Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito
- Puutarha-alan tapahtumapalveluiden tuottaminen
- Puutarha-alan myynti- ja tapahtumatilan järjestäminen
- Puutarhatuotteiden jatkojalosteiden tekeminen
x Puuvartisten kasvien hoitaminen
- Tilan koristelu kasvimateriaalilla
- Viheralueiden kivitöiden tekeminen
- Viheralueiden puutöiden tekeminen
- Viheralueiden ulkovarusteiden ja rakenteiden rakentaminen
- Vihersisustuskasvien istutus ja hoito
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Puutarhatöiden tekeminen

Puutarhakasvien lisäys ja hoito

Henkilö

x tunnistaa ja nimeää yleisimpiä puutarhakasveja suomenkielisillä ja tieteellisillä nimillä liitteen 1 mukaisesti
x etsii luotettavasta tietolähteestä kasvin tieteellisen ja suomalaisen nimen
x lisää ja istuttaa puutarhakasveja
x hoitaa puutarhakasveja hankkien tarvittaessa lisätietoa luotettavista lähteistä
x selvittää yleisimmät ilmastolliset kasvutekijät
x soveltaa kasvibiologian ja -fysiologian tietoja työssään
x tunnistaa eliöiden ja elinympäristön väliset vuorovaikutussuhteet
x arvioi kasvualustan soveltuvuuden käytettäville kasveille
x huolehtii tarvittavasta kalkituksesta ja lannoituksesta
x huomioi haitalliset vieraslajit työssään
x huomioi puutarhakasvien vaikutukset luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja hiilen sidonnassa
x minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen
x käyttää energiaa, vettä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja säästeliäästi
x hakee tietoa voimassa olevista puutarha-alaa koskevista laeista ja määräyksistä ja toimii niiden mukaan

Koneiden, työvälineiden ja laitteiden käyttäminen

Henkilö

x valitsee ja käyttää koneita, työvälineitä ja laitteita ottaen huomioon ympäristövaikutukset
x huolehtii koneiden, työvälineiden ja laitteiden kunnosta
x toimii ergonomisesti
x tunnistaa työympäristön vaarat ja työsuojelun ja noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä tietäen työtehtävissä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x käyttää ensiaputaitoja EA1-tasoisesti

Kasvinsuojelutöissä toimiminen

Henkilö

x tunnistaa vahingolliset rikkakasvit ja kasvintuhoojat
x valitsee sopivan kasvinsuojelumenetelmän ja ottaa huomioon sen vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen
x valitsee suojavarusteet, koneet ja laitteet kasvinsuojelutehtävän mukaan
x huolehtii kasvinsuojelussa tarvittavista pätevyyksistä.

Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Organisaatiossa työskenteleminen

Henkilö

x suunnittelee oman työnsä työvaiheet puutarha-alalla huomioiden alan sesonkiluonteisuuden ja omat työelämävahvuudet, tiedot ja taidot
x toimii työyhteisön tai tiimin jäsenenä
x noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita
x huolehtii työympäristön siisteydestä, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta
x etenee työssä loogisesti ottaen huomioon seuraavan työvaiheen
x noudattaa työpaikan liiketoiminnan periaatteita ja ymmärtää niiden vaikutukset sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen edistämiseen
x hahmottaa toimintansa osaksi puutarha-alan toimintaympäristöä ja seuraa alan kehitystä
x noudattaa ammattietiikkaa
x etsii tarvittavaa tietoa alan työehtosopimuksesta
x toimii työpaikan ja puutarha-alan laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
x kuvaa työtehtävästä syntyvien kulujen muodostumisen ja arvioi oman työn tuloksellisuutta
- määrittelee palvelun tai tuotteen hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä
- laskee tuotteen tai palvelun kustannuksia ohjeiden mukaan.

Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen

Henkilö

x tunnistaa liikeidean mukaiset asiakkaat ja kohderyhmät
x valmistautuu asiakaspalvelutilanteeseen työtehtävänsä mukaan
x toimii puutarha-alan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
x selvittää asiakkaan tarpeet asiakaspalvelutilanteessa
x hyödyntää digitaalisuutta palvellessaan asiakkaita
x arvioi oman toiminnan merkitystä asiakkuuksien ja yrityskuvan ylläpitämisessä ja luomisessa
x noudattaa työhönsä vaikuttavia asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia.

Viheralueiden rakentaminen

Viherrakentamisen yleiset työt

Henkilö

x suunnittelee omaa työtään
- noudattaa rakentamiseen liittyviä asiakirjoja
- laskee tarvittavien materiaalien määrän
- tekee työmaalla tarvittavat mittaustyöt käyttäen tilanteeseen sopivia mittavälineitä
- työstää käytettäviä materiaaleja turvallisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon materiaalin työstöominaisuudet
x tunnistaa viherrakentamisen kasvit tietäen niiden suomalaiset nimet, tieteelliset suvut ja lajit sekä kasvupaikkaominaisuudet
x käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä ja koneita ottaen huomioon päästöt ja energiatehokkuuden
x tekee käyttämilleen koneille ja työvälineille päivittäishuollon ja pienet korjaukset ohjeiden mukaan
x noudattaa työmaan työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä ja huolehtii omasta työturvallisuudesta huomioiden tehtävissä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x seuraa vieraslajilistaa ja toimii haitallisten vieraslajien hävittämisessä ohjeiden mukaan
x huolehtii ergonomisesta työskentelystä
x minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen
x siistii työskentelyalueen ja viimeistelee työkohteen.

Viheralueiden päällysteiden, muurien ja reunusrakenteiden rakentaminen

Henkilö

x selvittää maaperän ominaisuudet
x rakentaa sitomattomia ja sidottuja päällysteitä
x huolehtii hulevesirakenteista suunnitelman mukaisesti
x tekee tarvittavat tukirakenteet.

Viheralueiden kasvualusta- ja katetöiden tekeminen

Henkilö

x perusparantaa maa-aineksen käyttötarkoitukseen sopivaksi
x muotoilee pohjamaan pinnan kasvualustakerroksen alapinnan tasoon
x rakentaa erilaisille kasvillisuusalueille paksuudeltaan, rakenteeltaan ja ravinnetilaltaan sopivia kasvualustoja
x levittää ja muotoilee kasvualustat oikeaan muotoon, tiiviyteen ja korkeuteen
x käyttää erilaisia kasvualustoja kasvien vaatimusten mukaisesti
x käyttää kasvillisuusalueilla erilaisia katemateriaaleja.

Kasvillisuustöiden tekeminen

Henkilö

x suojaa säilytettävän kasvillisuuden ohjeiden mukaan
x varmistaa taimien laadun taimien laatuvaatimusten mukaisesti
x suojaa ja huolehtii taimien elinvoimasta työkohteessa välivarastoinnin ja rakentamisen aikana
x tekee kasvien istutustöiden eri työvaiheet
x rakentaa kylvämällä lisättävän kasvillisuusalueen
x tekee kasvillisuusalueen pinnan viimeistelytyöt.

Viheralueiden kunnossapito

Viheralueiden kunnossapidon yleiset työt

Henkilö

x suunnittelee omaa työtään
x ottaa huomioon työssään alueen kunnossapitoluokan ja puhtaanapitoluokan
x noudattaa kunnossapitoon liittyviä asiakirjoja
x käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja koneita ottaen huomioon päästöt ja energiatehokkuuden
x tekee käyttämilleen koneille ja työvälineille päivittäishuollon ja pienet korjaukset ohjeiden mukaisesti
x noudattaa työkohteen työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä ja huolehtii omasta työturvallisuudesta huomioiden tehtävissä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x kunnossapitää ja kunnostaa hulevesiin liittyviä rakenteita
x huolehtii ergonomisesta työskentelystä
x minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen
x siistii työskentelyalueen ja viimeistelee työkohteen.

Kasvillisuusalueiden kunnossapito

Henkilö

x tunnistaa viheralueiden kasvit tietäen niiden suomalaiset nimet, tieteelliset suvut ja lajit sekä kasvupaikkaominaisuudet
x tunnistaa kasveissa esiintyvät yleisimmät taudit ja tuholaiset ja tekee tarvittavat kasvinsuojelutoimenpiteet noudattaen kasvinsuojelun yleisiä periaatteita ja voimassaolevaa kasvinsuojelulainsäädäntöä
x seuraa vieraslajilistaa ja toimii haitallisten vieraslajien hävittämisessä ohjeiden mukaan
x tekee kunnossapitoluokan mukaan kasvillisuusalueen ajankohtaiset kunnossapitotyöt
x ottaa huomioon alueen luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön kunnossapitotöitä tehdessään
x käyttää energiaa, vettä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja säästeliäästi
x ottaa maanäytteen kunnossapidon yleisten laatuvaatimusten määrittämällä tavalla ja vertaa näytteen tuloksia suositusarvoihin
x kunnossapitää kasvualustan ja sitä suojaavan katekerroksen.

Viheralueiden päällystealueiden kunnossapito

Henkilö

x tekee kunnossapitoluokan mukaan sidottujen ja sitomattomien päällysteiden vuodenaikaan kuuluvat kunnossapitotyöt
x poistaa epäpuhtaudet ja kemikaalit päällystealueilta
x tekee tarvittavat päällysteiden paikkaukset
x korjaa tarvittavat päällysteiden reunatuet
x tekee tarvittavan päällystealueiden rikkakasvitorjunnan noudattaen integroidun kasvinsuojelun yleisiä periaatteita ja voimassaolevaa kasvinsuojelulainsäädäntöä
x estää kunnossapitotöiden yhteydessä syntyvien epäpuhtauksien ja kemikaalien pääsyn ympäristöön.

Viheralueiden rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunnossapito

Henkilö

x hoitaa ja korjaa rakenteita, kalusteita ja varusteita huolehtien niiden siisteydestä
x huolehtii rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden käyttökunnosta ja turvallisuudesta ja tekee niille tarvittavat korjaukset
x valitsee tarvittavat materiaalit huomioiden siistittävät tai korjattavat rakenteet, kalusteet ja varusteet.

Erityisviheralueiden kunnossapito

Erityisviheralueiden kunnossapidon yleiset työt

Henkilö

x noudattaa erityiskohteiden hoitoa koskevia säädöksiä ja kohdetta koskevia kunnossapitosuunnitelmia
x valitsee ja käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä ja koneita ottaen huomioon päästöt ja energiatehokkuuden
x tekee koneille ja työvälineille päivittäishuollon ohjeiden mukaisesti
x noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä huolehtien myös omasta työturvallisuudesta huomioiden tehtävissä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x huolehtii ergonomisesta työskentelystä
x minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen
x toimii resurssitehokkaasti
x siistii työskentelyalueen ja viimeistelee työkohteen.

Erityisviheralueiden kasvillisuuden kunnossapito

Henkilö

x ottaa huomioon alueen kasvillisuuden erityispiirteet sekä kulttuuriperinnön ja mahdollisen suojelun
x tunnistaa erityisviheralueiden kasveja tietäen niiden suomalaiset nimet, tieteelliset suvut ja lajit sekä kasvupaikkaominaisuudet
x tunnistaa kasveissa esiintyvät yleisimmät taudit ja tuholaiset ja tekee tarvittavat kasvinsuojelutoimenpiteet noudattaen kasvinsuojelun yleisiä periaatteita ja voimassaolevaa kasvinsuojelulainsäädäntöä
x seuraa vieraslajilistaa ja toimii haitallisten vieraslajien hävittämisessä ohjeiden mukaan
x tekee erityisviheralueen kasvillisuusalueen ajankohtaiset kunnossapitotyöt
x ottaa huomioon alueen luonnon monimuotoisuuden ja erityispiirteet kunnossapitotöitä tehdessään
x kunnossapitää kasvualustan ja sitä suojaavan katekerroksen
x käyttää energiaa, vettä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja säästeliäästi.

Erityisviheralueiden rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunnossapito

Henkilö

x hoitaa rakenteita, kalusteita ja varusteita huomioiden niiden kulttuuriperinnön ja mahdollisen suojelun
x huolehtii rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden turvallisuudesta ja siisteydestä
x käyttää huoltokohteisiin sopivia materiaaleja
x tekee rakenteille, kalusteille ja varusteille tarvittavat korjaukset käyttökunnon varmistamiseksi.

Puuvartisten kasvien hoitaminen

Puuvartisten kasvien hoitoon liittyvät yleiset työt

Henkilö

x tunnistaa kohdealueen kasvit tietäen niiden suomalaiset nimet, tieteelliset suvut ja lajit
x määrittää puuvartisten kasvien hoitotarpeen ja ajankohdan
x noudattaa puuvartisten kasvien hoitoa koskevia säädöksiä ja kohdetta koskevia kunnossapitosuunnitelmia
x valitsee ja käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä ja koneita ottaen huomioon päästöt ja energiatehokkuuden
x tekee käyttämilleen koneille ja työvälineille päivittäishuollon ohjeiden mukaisesti
x noudattaa työkohteen työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä huolehtien myös omasta työturvallisuudesta huomioiden tehtävissä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x huolehtii ergonomisesta työskentelystä.

Puuvartisten kasvien istuttaminen

Henkilö

x tulkitsee istutussuunnitelmaa
x tekee taimille vastaanottotarkastuksen ja varmistaa taimien laadun taimien laatuvaatimusten mukaisesti
x istuttaa puuvartisia kasveja taimityypin mukaisesti
x tekee istutetuille kasveille tarvittavat tuennat, leikkaukset ja kastelun
x tekee kasvualustan pinnanmuotoilun ja kattamisen.

Puuvartisten kasvien leikkaaminen ja poistaminen

Henkilö

x seuraa vieraslajilistaa ja toimii haitallisten vieraslajien hävittämisessä ohjeiden mukaan
x huomioi puuvartisten kasvien kasvukuntoa sekä havainnoi kasvintuhoojia puista ja pensaista
x hoitoleikkaa puita ja pensaita
x raivaa puuvartista kasvustoa
x minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen
x siistii työskentelyalueen ja viimeistelee työkohteen.