PAIKKO toiminnasta järjestelmäksi

Kehittämisideasta projektiksi

Kaikki kehittäminen alkaa ideasta. PAIKKO toiminnan perusajatuksia oli alunperin kaksi. Toisaalta oli ajatuksena helpottaa ”työvoimapoliittisessa toimenpiteessä” olevan mahdollisuuksia työllistyä tai ainakin päästä kouluttautumaan. Toisaalta mietittiin, miten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä voitaisiin ennalta ehkäistä työpajatoiminnan avulla.

Ensimmäisen PAIKKO – paikka pajalta ESR-hankkeen tavoitteet olivat tavallaan kahden suuntaiset – oppilaitoksesta työpajalle ja työpajalta oppilaitokseen. Hyvin nopeasti teimme havainnon, ettei työpajojen ja muiden valmennusyksiköiden toimintaa tunnettu. Lisäksi niiden työhön liittyi paljon ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä. Tarvittiin keinoja, joiden avulla voitaisiin kertoa näiden työpajatoiminnan sisällöistä tavalla, joka ymmärrettäisiin oppilaitoksissa.

Projektin rajoitukset

Toiminnan kehittäminen projektin keinoin haastaa. Projektisyklin aikana on saatava aikaan suunniteltu lopputulos – ja toisaalta samalla on vakuutettava sitä, että tulokset jäävät käyttöön projektin jälkeenkin. On totta, että monien kehittämishankkeiden hyvätkin tulokset jäävät hyödyntämättä hankkeen päättymisen jälkeen. Ei ole realistista, että kahden-kolmen vuoden aikana ensin pystyttäisi kehittämään hyviä välineitä ja käytäntöjä ja sitten vielä juurruttamaan ne saman projektin aikana.

Käytännössä on niin, että projektissa voidaan kehittää hyviä menettelytapoja ja työkaluja, mutta niiden omaksuminen vallitsevaksi käytänteeksi vie kaikissa tapauksissa vuosia. Hankekauden aikana työkalut ottaa omikseen innokas varhaisten omaksujien pieni joukko. Valtaosalla osallistujia uuden omaksuminen vie aikaa – suuri enemmistö ei ehdi mukaan ennen hankkeen päättymistä, viimeisistä hitaista omaksujista puhumattakaan. Projektien tulosten juurruttamiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Uuden hankkeen kirjoittaminen aikaisemman jatkoksi on haastavaa. Uusiin hankkeisiin vaadittavat uudet elementit eivät aina auta toiminnan juurruttamisessa ja laajassa omaksumisessa – paitsi onneksi PAIKKOverkko -hankkeessa, jossa koko projektin ajatuksena oli kehittää koulutuksia ja menetelmä PAIKKOjärjestelmän levittämiseksi. Samalla voitiin tehdä vaadittuja ”innovatiivisia kokeiluja” soveltamalla järjestelmän työkaluja uusissa toimintaympäristöissä. Usein käy niin, että uusi toiminta syö vanhat tulokset…

Toiminnasta järjestelmäksi

PAIKKOtoiminta sisältää PAIKKOtyökalujen käytön valmennusympäristössä ja valmentautujan osaamisen tunnistamisen ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimisten mukaan. Toiminnan tueksi pystyttiin PAIKKOverkko -hankkeessa rakentamaan elementtejä, jotka tukevat varsinaista toimintaa. Niiden käyttöönottamisen jälkeen voimme jo puhua järjestelmästä.

Näistä elementeistä tärkeimmäksi on noussut verkostotapaamisten ja koulutusten kokonaisuus, jossa osaamistodistuksen käyttöönottokoulutuksen käytyään on mahdollista saada apua ja tukea osaamistodistusten laadintaan. PAIKKOasiantuntijoiden kouluttaminen antaa osaamisen dokumentoinnista kiinnostuneille mahdollisuuden perehtyä tarkemmin PAIKKOtyökaluihin, oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja tutkintorakenteeseen. Näin asiantuntijoille kehittyy valmius toimia konsultoivassa roolissa oppimisen mahdollisuuksia ja osaamista tunnistettaessa.

Oppimisympäristöraporttien julkaiseminen on olennainen osa PAIKKO järjestelmää. Toiminnan läpinäkyvyys ja valmennussisältöjen näkyväksi tekeminen tuo toiminnalle luotettavuutta ja uskottavuutta – osaamistodistusten sisältö voidaan raporttien kautta perustella. Valmennuksen rooli osaamisen kehittämisessä vahvistuu, kun toiminnan sisältö ja mahdollisuudet ovat näkyvällä tavalla todennettuja.

Oppimisympäristöraporttien julkaiseminen tapahtuu keskitetysti. Siten järjestelmässä on mahdollista tarkkailla niiden sisältöä ja havaita mahdolliset laatupoikkeamat. PAIKKOjärjestelmän olennainen osa on laatutyö, jota toteutetaan tinkimättä. Sen osana on PAIKKOtiimin mahdollisuus tehdä auditointikäyntejä ja konsultoida ongelmallisissa asioissa käyttäjiä – joko pyynnöstä tai raporttien sisällössä havaittujen poikkeamien vuoksi. Alueelliset verkostot tukevat tätä laatutoimintaa ja takaavat käyttäjille vertaisverkoston tuen.

PAIKKO valtakunnalliseksi

PAIKKO järjestelmän kehitys PAIKKOverkko -hankkeen aikana mahdollistaa toiminnan levittämisen alueellisten verkostojen kautta. Työpajatoimijoilla on jo olemassa alueellinen verkostorakenne, jonka avulla työ voi onnistua. Koska työpajatoimijat ovat keskenään hyvin erilaisia, ei voi olla yhtä toiminnan mallia ja tapaa. Järjestelmän elementtejä voidaan onneksi käyttää joustavasti monenlaisissa toimintaympäristöissä.

Ongelmaksi muodostuu työpajojen tulevaisuuden näkymien synkeys ja niiden rahoituspohjan kapeus. Ei ole realistista odottaa, että nyt mukana olevat 50 organisaatiota rahoittaisivat järjestelmän toiminnan käyttäjämaksuin. Siksi tässä vaiheessa on pakko edetä avustusten varassa.

Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä käyttäjämäärä niin suureksi, että PAIKKOjärjestelmä laatukeskuksineen voisi toimia vuosittaisten käyttömaksujen turvin. Tämä vaatii moninkertaisen käyttäjäorganisaatioiden määrän nykyiseen verrattuna. Tässä on siis toimintaympäristön rajoitusten vuoksi vielä yksi kynnys ylitettäväksi – ennenkuin voidaan puhua vakiintuneesta toiminnasta. Silti voidaan puhua nopeasta toiminnasta: tie ideasta levitykseen valmiiksi järjestelmäksi vei meiltä 6 vuotta. Mites pitkiä ne projektisyklit pisimmillään olivatkaan?