PAIKKOkoulutukset – osa opinnollistamisen kehittämistä

PAIKKOjärjestelmä ja työkalut on kehitetty avuksi osaamisen tunnistamiseen erityisesti työvalmennuksessa. Työkalujen kehittämisen ja verkostotoiminnan lisäksi PAIKKOsta on matkan varrella tullut merkittävä opinnollistamisen kouluttaja. PAIKKOverkko -hankkeessa (ESR) tavoitteena oli kehittää koulutusta lähinnä vain tulevien alueellisten verkostojen vetäjille. Projektin aikana teimme kuitenkin havainnon, että käyttäjäpohjan laajentuminen edellyttää järjestelmällisempää otetta perusasioiden haltuun ottamiseen. Tämän havainnon perusteella on syntynyt systemaattinen koulutuskokonaisuus, jota toteutetaan järjestelmällisesti. Verkossa toteutettavat koulutukset ovat olleet helposti tavoitettavia ja niihin on osallistuttu aktiivisesti joka puolelta maata.

Opinnollistamisen koulutusta eri tasoilla

PAIKKOtoiminnan alkuvaiheessa keskityttiin työkalujen kehittämiseen ja niiden käytettävyyteen. Käyttäjien osaaminen ja ymmärrys opinnollistamistoiminnasta kehittyi alueellisen verkoston tapaamisissa, joissa vertaisoppiminen ja keskusteleminen kehittivät osaamista ja näkemystä osaamisen tunnistamisesta. Vasta toiminta-alueen laajeneminen pakotti kehittämään uusia muotoja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Koulutusten sisällöt muotoutuivat verkostotapaamisissa käytyjen keskustelujen ja konsultaatioissa esille tulleiden kysymysten ja toiminnallisten haasteiden perusteella – käytännön toiminta ohjasi kehittämistyötä.

PAIKKOkoulutuksia on tarjolla useita ja ne on tarkoitettu toiminnan eri vaiheisiin. Peruskäyttäjän peruskoulutus on Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus, jossa käydään läpi PAIKKOtyökalut, niiden käyttö ja osaamistodistukseen liittyvät kiemurat käyttäjäkokemuksiin perustuen. Tämän vuoden aikana koulutus on järjestetty noin kerran kuukaudessa ja osallistujia on kertynyt yli 100. Myös PAIKKOvastaaville on oma peruskoulutuksensa, jonka sisältönä on tunnistetun oppimisympäristön ja PAIKKOtiimin välisen yhteistyön rakentuminen. PAIKKOvastaavien koulutukseenkin on osallistunut vuoden alkupuolella kymmeniä osallistujia, kouluksia on järjestetty kolme.

Pisimmälle viety koulutuskokonaisuus on PAIKKOasiantuntijakoulutus. Noin puolen vuoden mittaisessa prosessissa on 4-5 teamstapaamista ja yksi lähipäivä. Koulutuksessa käydään läpi opinnollistamisen peruskysymyksiä ammatillisen koulutuksen murroksesta tutkinnonperusteiden rakenteisiin ja henkilökohtaistamisen käytänteisiin. Sen lisäksi perehdytään siihen, miten PAIKKOjärjestelmän konsultaatiot toimivat. Koulutukseen otettaan 12 osallistujaa kerrallaan ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Näiden väliin mahtuu muitakin koulutuksellisia kokonaisuuksia Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa -kokonaisuudesta Vertaisopastaja -koulutukseen.

Verkostotoimintaa vai koulutusta

PAIKKOjärjestelmässä pyritään jatkossa koulutusten kehittämiseen niin, että ne erottuisivat selkeästi verkostotoiminnasta. Koulutusten järjestäminen verkossa on tullut jäädäkseen, ei vähiten toiminta-alueen laajentumisen myötä. TEAMSin avulla pystymme huolehtimaan koulutusten saavutettavuudesta koko Suomessa. Olemme kahden vuoden ajan kehittäneet koulutustarjontaamme niin, että pystymme järjestämään opinnollistamisen ja PAIKKOkäytön peruskoulutukset kitkatta verkossa – ja tarjoamaan niissä edes jonkinlaisia mahdollisuuksia myös tutustua toisiin käyttäjiin.

Aikaisemmin koulutuksellista tehtävää hoidettiin enemmän verkostotapaamisissa. Nyt tavoitteena on verkostotapaamisten sisältöjen muuttaminen toisaalta ajankohtaisaiheita käsitteleviksi keskustelufoorumeiksi ja toisaalta alueellisiksi PAIKKOkäyttäjien yhteistoimintatilaisuuksiksi, joissa on mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja vaikkapa alueellisen oppilaitosyhteistyön tai toimintamallin kehittämiseen. Koronarajoitusten vuoksi verkostotoimintakin on jäänyt enemmänkin webinaarien järjestämiseen – josko jo syksyllä pääsisimme etenemään alueellisten verkostojen kokoamisessa.

Koulutusta ja keskustelua – yhteisen näkemyksen rakentamiseksi

PAIKKOkoulutusten merkitys opinnollistamisajattelun kehityksessä on merkittävä. Lähtökohtamme on ollut, että oppimismahdollisuuksien tunnistamisen tulee lähteä työvalmennuksen toimintamallin kautta. Tutkintojen osaamisvaatimuksia ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen tarkastellaan toiminnallisesta näkökulmasta ja etsitään osaamisen kerryttämisen potentiaali juuttumatta suoraan tutkinnon rakenteisiin. Harvassa toimintaympäristössä on mahdollista toteuttaa kaikkia jonkin tutkinnon sisältöjä, eihän työvalmennuksen maailma ole rakentunut tutkintojen pohjalta. Toisaalta – laajasti tarkasteltuna työvalmennuksen maailma tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen havainnointiin ja kerryttämiseen. Niitä PAIKKO tuo esille.

On aivan selvää, että niin oppimisen mahdollisuuksien kuin osaamisenkin tunnistamisessa tarvitaan paljon osaamista. Sitä on mahdollista kehittää verkostoissa keskustelemalla, mutta myös järjestelmällisesti koulutusten avulla. PAIKKOjärjestelmä pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia näihin molempiin avuksi osaamisen tunnistamiseen.